A Di Đà Phật Thánh Điển

IX. Khuyến Tu Tịnh Nghiệp Chương (勸修凈業章)

trước
tiếp

A Di Đà Phật Thánh Điển

阿彌陀佛聖典

Phần 9

Thích Ấn Quang đại sư giám định

Cư sĩ Phạm Cổ Nông giảo khám

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

(theo bổn in của Cao Hùng Tịnh Tông Học Hội năm 2011)

Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang

 

  1. Khuyến Tu Tịnh Nghiệp Chương

(勸修凈業章)

         

          Do những điều được nói trong các chương trước, có thể biết công đức của đức Phật và sự thù thắng của cõi ấy, [cũng như] sự tu hành đơn giản, trực tiếp, và lợi lạc do vãng sanh, chúng ta há chẳng nên vui thích mong cầu, hướng đến như thế nào để mau chóng khởi sự tu hành hòng tìm hiểu cái quả thù thắng này ư? Chương này chuyên tập hợp những lời lẽ khuyên tu Tịnh Độ trong các kinh luận, hòng [độc giả sẽ thấy] chư Phật, Bồ Tát ngoài việc nói rộng rãi hòng khơi gợi, lại còn dặn dò để kết duyên. Có thể biết là tâm ý từ bi rộng sâu, chúng ta cũng nên cảm kích, dấy khởi [cái tâm tu tập] vậy!

 

* Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tu Từ Phần

(大方廣佛華嚴經修慈分)

         

          Vĩnh ly nhất thiết chư ác đạo khổ, tất sanh thanh tịnh Cực Lạc Phật quốc (CBETA, T10, no.306, p.961, a19-20).

          永離一切諸惡道苦。必生清凈極樂佛國。

          (Vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy nỗi khổ trong các đường ác, ắt sanh về cõi Phật Cực Lạc thanh tịnh).

 

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ kinh

(佛說無量壽經)

         

          Kỳ hữu chúng sanh, dục ư kim thế kiến Vô Lượng Thọ Phật, ưng phát vô thượng Bồ Đề chi tâm, tu hành công đức, nguyện sanh bỉ quốc.

          Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư thiên nhân đẳng:

          – Vô Lượng Thọ quốc, Thanh Văn, Bồ Tát, công đức trí huệ bất khả xưng thuyết. Hựu kỳ quốc độ, vi diệu an lạc, thanh tịnh nhược thử. Hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên, trước ư vô thượng hạ, đỗng đạt vô biên tế, nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi, tất đắc siêu tuyệt khứ, vãng sanh An Lạc quốc?

          Đương thục tư kế, viễn ly chúng ác, trạch kỳ thiện giả, cần nhi hành chi. Ái dục vinh hoa, bất khả thường bảo, giai đương biệt ly, vô khả lạc giả! Mạn Phật sở thế, đương cần tinh tấn. Kỳ hữu chí nguyện, sanh An Lạc quốc giả, khả đắc trí huệ minh đạt, công đức thù thắng, vật đắc tùy tâm sở dục, khuy phụ kinh giới, tại nhân hậu dã.

          Nhữ kim diệc khả tự yếm sanh, tử, lão, bệnh thống khổ, ác lộ bất tịnh, vô khả lạc giả, nghi tự quyết đoạn, đoan thân chánh hạnh, ích tác chư thiện, tu kỷ khiết thể, tẩy trừ tâm cấu, ngôn hạnh trung tín, biểu lý tương ứng, nhân năng tự độ, chuyển tương chửng tế, tinh minh cầu nguyện, tích lũy thiện bổn. Tuy nhất thế cần khổ, tu du chi gian, hậu sanh Vô Lượng Thọ quốc, khoái lạc vô cực, trường dữ đạo đức hợp minh, vĩnh bạt sanh tử căn bản. Vô phục tham, khuể, ngu si khổ não chi hoạn. Dục thọ nhất kiếp, bách kiếp, thiên ức vạn kiếp, tự tại tùy niệm, giai khả đắc chi. Vô vi tự nhiên, thứ ư Nê Hoàn chi đạo.

          Kỳ hữu đắc văn bỉ Phật danh hiệu, hoan hỷ, dũng dược, nãi chí nhất niệm, đương tri thử nhân, vị đắc đại lợi, tắc thị cụ túc vô thượng công đức (CBETA, T12, no.360).

          其有眾生。欲於今世見無量壽佛。應發無上菩提之心。修行功德。願生彼國。

          佛告彌勒菩薩諸天人等。無量壽國。聲聞菩薩。功德智慧。不可稱說。又其國土。微妙安樂。清凈若此。何不力為善。念道之自然。着於無上下。洞達無邊際。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安樂國。當熟思計。遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。愛欲榮華。不可常保。皆當別離。無可樂者。曼佛所世。當勤精進。其有至願。生安樂國者。可得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後也。

          汝今亦可自厭生死。老病痛苦。惡露不凈。無可樂者。宜自決斷。端身正行。益作諸善。修己潔體。洗除心垢。言行忠信。表裡相應。人能自度。轉相拯濟。精明求願。積累善本。雖一世勤苦。須臾之間。後生無量壽國。快樂無極。長與道德合明。永拔生死根本。無復貪恚愚痴苦惱之患。欲壽一劫百劫千億萬劫。自在隨念。皆可得之。無為自然。次於泥洹之道。

          其有得聞彼佛名號。歡喜踴躍。乃至一念。當知此人。為得大利。則是具足無上功德。

          (Có những chúng sanh muốn trong đời này thấy Vô Lượng Thọ Phật, hãy nên phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, tu hành công đức, nguyện sanh cõi ấy.

          Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và các vị trời, người:

          – Trong cõi Vô Lượng Thọ, công đức và trí huệ của Thanh Văn, Bồ Tát, chẳng thể nói kể. Lại nữa, quốc độ ấy an lạc vi diệu, thanh tịnh dường ấy, sao chẳng gắng sức làm lành, nghĩ đến đạo pháp tự nhiên, hãy nên [nương vào chỗ] không trên không dưới, thông hiểu thấu suốt không ngằn mé, ai nấy hãy nên siêng năng tinh tấn, nỗ lực tự cầu, ắt sẽ được vượt thoát, vãng sanh cõi An Lạc…

          Hãy nên suy nghĩ chín chắn, chọn lựa điều thiện để siêng năng thực hành. Ái dục, vinh hoa, chẳng thể giữ mãi, [những thứ ấy] sẽ đều chia lìa, chẳng đáng ưa thích! Gặp Phật tại thế, hãy nên siêng năng, tinh tấn. Những ai có chí nguyện sanh về cõi An Lạc, hòng đạt được trí huệ sáng suốt, cao xa, công đức thù thắng, hãy đừng chiều theo lòng ham muốn để rồi thiếu sót, phụ bạc kinh giới, thua kém kẻ khác!

          Các ngươi nay cũng nên tự chán các nỗi đau khổ do sanh tử, già bệnh, những điều ác bộc lộ, bất tịnh, chẳng đáng yêu mến. Hãy nên tự mình dứt khoát đoạn trừ [những thứ ấy], thân ngay, hạnh chánh, làm nhiều điều lành hơn, tu tập sao cho thân thể của chính mình tinh sạch, gột rửa những thứ dơ bẩn trong tâm, lời nói lẫn việc làm đều trung thực, đáng tin, trong và ngoài tương ứng, người đã có thể tự độ, sẽ có thể chuyển sang cứu vớt [kẻ khác], cầu nguyện tinh thuần, tích lũy gốc lành. Tuy siêng khổ một đời, [thật ra giống như] trong khoảnh khắc, sau đó sanh về cõi Vô Lượng Thọ, vui sướng không cùng cực, tương ứng với đạo đức dài lâu, vĩnh viễn nhổ trừ cội gốc sanh tử, chẳng còn lo bị khổ não vì tham, sân, ngu si. Muốn thọ một kiếp, trăm kiếp, ngàn ức muôn kiếp, đều tự tại đạt được theo lòng mong. Tự nhiên vô vi, chỉ kém đạo Nê Hoàn (Niết Bàn).

          Kẻ nào được nghe danh hiệu đức Phật ấy, bèn hoan hỷ, hớn hở dẫu chỉ một niệm, hãy nên biết kẻ ấy đạt được điều lợi to lớn, liền trọn đủ công đức vô thượng).

 

* Đại Bảo Tích Kinh, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội

(大寶積經無量壽如來會)

 

          A Nan! Nhược hữu chúng sanh ư tha Phật sát, phát Bồ Đề tâm, chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật, cập hằng chủng thực chúng đa thiện căn, phát tâm hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc, thị nhân lâm mạng chung thời, Vô Lượng Thọ Phật dữ tỳ-kheo chúng, tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, tức tùy Như Lai, vãng sanh bỉ quốc, đắc Bất Thoái Chuyển, đương chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

          Thị cố A Nan! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nguyện sanh Cực Lạc thế giới, dục kiến Vô Lượng Thọ Phật giả, ưng phát Vô Thượng Bồ Đề tâm. Phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng. Do thử kiến Phật, sanh bỉ quốc trung, đắc Bất Thoái Chuyển, nãi chí Vô Thượng Bồ Đề (CBETA, T11, no.310, p.97, c26-p.98, a5).

          阿難。若有眾生。於他佛剎。發菩提心。專念無量壽佛。及恆種植眾多善根。發心迴向。願生彼國。是人臨命終時。無量壽佛。與比丘眾。前後圍繞。現其人前。即隨如來。往生彼國。得不退轉。當證無上正等菩提。是故阿難。若有善男子善女人。願生極樂世界。欲見無量壽佛者。應發無上菩提心。復當專念極樂國土。積集善根。應持迴向。由此見佛。生彼國中。得不退轉。乃至無上菩提。

          (Này A Nan! Nếu có chúng sanh ở các cõi Phật khác, phát Bồ Đề tâm, chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật, và luôn gieo trồng nhiều thiện căn, phát tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi ấy. Người ấy khi mạng sắp hết, Vô Lượng Thọ Phật và các vị tỳ-kheo vây quanh trước sau, hiện ra trước người ấy. [Người ấy] liền theo Như Lai sanh về cõi ấy, đắc Bất Thoái Chuyển, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

          Do vậy, A Nan! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, muốn thấy Vô Lượng Thọ Phật, hãy nên phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Lại nên chuyên nghĩ tới cõi nước Cực Lạc, tích tập thiện căn, hãy nên đem những thiện căn ấy hồi hướng. Do vậy, sẽ được thấy Phật, sanh vào cõi ấy, đắc Bất Thoái Chuyển cho đến [chứng đắc] Vô Thượng Bồ Đề).

 

* Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh

(大乘無量壽莊嚴經)

 

          Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân đắc văn Vô Lượng Thọ Phật danh hiệu, phát nhất niệm tín tâm, quy y chiêm lễ. Đương tri thử nhân phi thị Tiểu Thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử.

          Nhược hữu chúng sanh, ư thử chánh pháp, thọ trì, độc tụng, thư tả, cúng dường, bỉ nhân lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới mãn trung đại hỏa, diệc năng siêu quá, sanh bỉ quốc độ. Đại Thánh pháp vương sở thuyết pháp, lợi ích nhất thiết chư quần sanh. Nhược hữu thọ trì, cung kính giả, Phật thuyết thử nhân chân thiện hữu (CBETA, T12, no. 363).

          若有善男子善女人。得聞無量壽佛名號。發一念信心。歸依瞻禮。當知此人。非是小乘。於我法中。得名第一弟子。

          若有眾生。於此正法。受持讀誦。書寫供養。彼人臨終。假使三千大千世界滿中大火。亦能超過生彼國土。大聖法王所說法。利益一切諸群生。若有受持恭敬者。佛說此人真善友。

          (Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, dấy lên một niệm tin tưởng, quy y, chiêm lễ, hãy nên biết người ấy chẳng phải là Tiểu Thừa, trong pháp của ta, [người ấy] được gọi là “đệ tử bậc nhất”.

          Nếu có chúng sanh đối với chánh pháp này mà thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường, người đó lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới lửa mạnh đầy ắp, cũng có thể vượt qua, sanh vào cõi ấy. Những pháp do đấng Đại Thánh pháp vương đã nói, lợi ích hết thảy các quần sanh. Nếu có người thọ trì, cung kính, đức Phật nói người ấy là bậc thiện hữu thật sự).

 

* Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh

(佛說觀無量壽經)

 

          Nhược thiện nam tử cập thiện nữ nhân, đản văn Phật danh, nhị Bồ Tát danh, trừ vô lượng kiếp sanh tử chi tội, hà huống ức niệm? Nhược niệm Phật giả, đương tri thử nhân, tức thị nhân trung Phân Đà Lợi hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát vi kỳ thắng hữu, đương tọa đạo tràng, sanh chư Phật gia (CBETA, T12, no.365, p.346, b10-14).

          若善男子及善女人。但聞佛名二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人。即是人中芬陀利華。觀世音菩薩。大勢至菩薩。為其勝友。當坐道場。生諸佛家

          (Nếu thiện nam tử và thiện nữ nhân, chỉ nghe danh hiệu Phật, danh hiệu của hai vị Bồ Tát, sẽ trừ tội trong vô lượng kiếp sanh tử, huống hồ nghĩ nhớ? Nếu là người niệm Phật, hãy nên biết người ấy chính là hoa Phân Đà Lợi (Puṇḍarika, hoa sen trắng) trong loài người, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn thù thắng của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng (thành Phật), sanh trong nhà chư Phật).

 

* Phật Thuyết A Di Đà Kinh

(佛說阿彌陀經)

 

          Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạt Trí. Kỳ trung đa hữu Nhất Sanh Bổ Xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số chi sở năng tri, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp thuyết. Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.

          Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thử thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ (CBETA, T12, no.366).

          極樂國土。眾生生者,皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處,其數甚多。非是算數之所能知。但可以無量無邊阿僧祇劫說。舍利弗。眾生聞者。應當發願生彼國土。

          我見是利。故說此言。若有眾生。聞此說者應當發願生彼國土

          (Chúng sanh sanh về cõi nước Cực Lạc đều là bậc A Bệ Bạt Trí (Avaivartika, Bất Thoái Chuyển), trong số đó, có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ. Số ấy rất nhiều, chẳng thể tính toán mà hòng biết được, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp.

          Ta thấy điều lợi này, cho nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe lời này hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy).

 

Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh

(稱讚凈土佛攝受經)

 

          Ngã quán như thị lợi ích an lạc đại sự nhân duyên, thuyết thành đế ngữ. Nhược hữu tịnh tín chư thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, đắc văn như thị Vô Lượng Thọ Phật bất khả tư nghị công đức danh hiệu, Cực Lạc thế giới tịnh Phật độ giả, nhất thiết giai ưng tín thọ phát nguyện, như thuyết tu hành, sanh bỉ Phật độ.

          Nhược hữu tịnh tín chư thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, nhất thiết giai ưng ư Vô Lượng Thọ Cực Lạc thế giới thanh tịnh Phật độ, thâm tâm tín giải, phát nguyện vãng sanh, vật hành phóng dật.      

          Ư thử tạp nhiễm Kham Nhẫn thế giới trung, ngũ trược ác thế, nhược hữu tịnh tín chư thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, văn thuyết như thị nhất thiết thế gian cực nan tín pháp, năng sanh tín giải, thọ trì, diễn thuyết, như giáo tu hành, đương tri thị nhân, thậm vi hy hữu, vô lượng Phật sở, tằng chủng thiện căn, thị nhân mạng chung, định sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ dụng chủng chủng, công đức trang nghiêm thanh tịnh Phật độ Đại Thừa pháp lạc, trú dạ lục thời, thân cận cúng dường Vô Lượng Thọ Phật, du lịch thập phương cúng dường chư Phật. Ư chư Phật sở, văn pháp, thọ ký, phước huệ tư lương tật đắc viên mãn, tốc chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề (CBETA, T12, no.367).

          我觀如是利益安樂。大事因緣。說誠諦語。若有凈信諸善男子或善女人,得聞如是無量壽佛不可思議功德名號極樂世界凈佛土者。一切皆應信受發願。如說修行。生彼佛土。

          若有凈信諸善男子或善女人。一切皆應於無量壽極樂世界清凈佛土。深心信解。發願往生。勿行放逸。

          於此雜染堪忍世界中。五濁惡世。若有凈信諸善男子或善女人。聞說如是一切世間極難信法。能生信解受持演說。如教修行。當知是人。甚為希有。

          無量佛所。曾種善根。是人命終。定生西方極樂世界。受用種種。功德莊嚴清凈佛土大乘法樂。日夜六時。親近供養無量壽佛。遊歷十方供養諸佛。於諸佛所。聞法受記,福慧資糧。疾得圓滿。速證無上正等菩提。

          (Ta thấy đại sự nhân duyên lợi ích, an lạc như thế, nói lời thành thật: Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có lòng tin trong sạch, được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật có công đức chẳng thể nghĩ bàn và thế giới Cực Lạc là cõi Phật thanh tịnh như thế, hết thảy đều nên tin nhận, phát nguyện, tu hành đúng như lời dạy, sanh về cõi Phật ấy.

          Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lòng tin trong sạch, hết thảy đều nên đối với cõi Phật thanh tịnh là thế giới Cực Lạc của Vô Lượng Thọ Phật, dốc lòng tin hiểu sâu xa, phát nguyện vãng sanh, chớ nên buông lung.       

          Trong thế giới tạp nhiễm Kham Nhẫn (Sa Bà) này, nhằm đời ác ngũ trược, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lòng tin trong sạch, nghe nói pháp mà hết thảy thế gian tột cùng khó tin như thế, mà có thể tin hiểu, thọ trì, diễn nói, tu hành đúng như lời dạy, hãy nên biết người ấy rất hiếm có. Ở chỗ vô lượng chư Phật, đã từng gieo thiện căn, người ấy mạng chung chắc chắn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ dụng các thứ pháp lạc Đại Thừa trong cõi Phật công đức trang nghiêm thanh tịnh, ngày đêm sáu thời thân cận cúng dường Vô Lượng Thọ Phật, dạo chơi mười phương cúng dường chư Phật. Ở chỗ chư Phật, nghe pháp, được thọ ký, tư lương phước huệ mau chóng viên mãn, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề).

 

* Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh

(月燈三昧經)

 

          Niệm Phật tướng hảo cập đức hạnh, năng sử chư căn bất loạn động, tâm vô mê hoặc dữ pháp hợp, đắc văn, đắc trí như đại hải.

          Thân khẩu cập ý giai thanh tịnh, tán thán chư Phật thường bất đoạn, thường tu như thị niệm Phật tướng, nhật dạ hằng kiến chư Như Lai. Nhược ngộ thùy tử tối trọng tật, thống não bức bách cực vô liêu, Niệm Phật tam-muội thường bất xả, bất linh khổ thiết đoạt thử tâm. Tư do đắc thị tam-muội cố. Thị nhân lâm dục mạng chung thời, bi huệ hùng mãnh Di Đà Phật. Thị Phật vị hiện trụ kỳ tiền. Dĩ trì như thị tam-muội cố, đắc kiến thập lực xứng sở cầu. Cập chư Thanh Văn trụ kỳ tiền, quyết định sanh bỉ An Lạc quốc. Nhữ đẳng vật hoài nghi. Bỉ Phật tự tại lực. Năng sanh tăng thượng tín. Tốc đắc sanh bỉ sát. Nữ nhân văn thán quốc. Năng sanh tăng thượng tín. Đắc vi nam tử thân. Năng vãng ức Phật sát (CBETA, T15, no.639).

          念佛相好及德行。能使諸根不亂動。心無迷惑與法合。得聞得智如大海。

          身口及意皆清凈。讚歎諸佛常不斷。常修如是念佛相。日夜恆見諸如來。若遇垂死最重疾。痛惱逼迫極無聊。念佛三昧常不舍。不令苦切奪此心。斯由得是三昧故。是人臨欲命終時。悲慧雄猛彌陀佛。是佛為現住其前。以持如是三昧故。得見十力稱所求。及諸聲聞住其前。決定生彼安樂國。汝等勿懷疑。彼佛自在力。能生增上信。速得生彼剎。女人聞嘆國。能生增上信。得為男子身。能往億佛剎。

          (Niệm tướng hảo và đức hạnh của Phật, có thể khiến cho các căn chẳng loạn động, tâm chẳng mê hoặc, xứng hợp với pháp, đạt được sự nghe hiểu và đạt trí huệ như biển cả.

          Thân, miệng và ý đều thanh tịnh, thường tán thán chư Phật chẳng ngớt. Thường tu tướng niệm Phật như thế, ngày đêm luôn thấy các Như Lai. Nếu gặp phải căn bệnh rất nặng sắp chết, bị các sự khổ não bức bách đến tột cùng, nhưng Niệm Phật tam-muội thường chẳng bỏ, chẳng để cho những sự khổ não đoạt mất cái tâm. Do đã đạt được tam-muội ấy, người đó khi lâm chung, Phật Di Đà là đấng bi và huệ hùng mãnh, sẽ hiện ra trước người ấy. Do trì tam-muội như vậy, sẽ thấy thập lực ứng hợp điều mong cầu. Phật cùng với chúng Thanh Văn đứng trước mặt, quyết định sanh về cõi An Lạc. Các ngươi đừng hoài nghi sức tự tại của đức Phật ấy, có thể sanh lòng tin tăng thượng, sẽ mau chóng được sanh về cõi ấy. Nữ nhân nghe nói bèn ca ngợi nước ấy, có thể sanh lòng tin tăng thượng, sẽ được làm thân nam tử, có thể đến ức cõi Phật).

 

* Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh

(不空罥索神變真言經)

 

          Đại bi tâm quán A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát tụng trì chi giả, sở đắc phước uẩn, đồng đẳng tam thế nhất thiết Như Lai, giới giải thoát uẩn, diệc đẳng A Di Đà Phật, giải thoát Sắc Uẩn, diệc như Quán Thế Âm Bồ Tát (CBETA, T20, no.1092, p.318, a25-28).

          大悲心觀阿彌陀佛觀世音菩薩誦持之者。所得福蘊。同等三世一切如來。戒解脫蘊。亦等阿彌陀佛。解脫色蘊。亦如觀世音菩薩。

          (Kẻ tụng trì dùng đại bi tâm quán A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, đạt được phước uẩn ngang bằng hết thảy Như Lai trong ba đời, giới giải thoát uẩn cũng bằng với A Di Đà Phật, giải thoát Sắc Uẩn cũng giống như Quán Thế Âm Bồ Tát).

 

* Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh

(千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經)

         

          Thường tu cúng dường, chuyên xưng danh hiệu, đắc vô lượng phước, diệt vô lượng tội, mạng chung vãng sanh A Di Đà Phật quốc (CBETA, T20, no.1060, p.110, a15-17).

          常須供養專稱名號,得無量福,滅無量罪,命終往生阿彌陀佛國。

          (Thường tu cúng dường, chuyên xưng danh hiệu, đạt được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, mạng chung vãng sanh cõi Phật A Di Đà).

 

* Đà La Ni Tập Kinh

(陀羅尼集經)

 

          Như thị ngã văn, nhất thời, Phật tại Bổ Đà Lạc Già sơn trung (thử vân hải đảo), dữ đại A La Hán chúng nhất thiên ngũ bách nhân câu. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát đẳng ngũ thiên nhân câu, cập chư thiên, long, dạ-xoa, a-tố-la, ca-lỗ-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân phi nhân đẳng, tiền hậu vi nhiễu, lai nghệ Phật sở. Đáo Phật sở dĩ, ngũ thể đầu địa, đảnh lễ Phật túc, nhiễu Phật tam táp, khước tọa nhất diện. Nhĩ thời, Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật ngôn:

          – Thế Tôn! Nhược tứ bộ chúng, cập bật-sô, bật-sô-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, nhất thiết chúng sanh tu hành thiện pháp, đắc sanh A Di Đà Phật quốc, tịnh kiến bỉ Phật, vân hà nhi đắc?

          Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát ngôn:

          – Nhược tứ bộ chúng dục sanh bỉ quốc giả, ưng đương thọ trì A Di Đà Phật ấn, tịnh đà-la-ni, cập tác đàn pháp, cúng dường, lễ bái, phương đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ. Nhược tứ bộ chúng, dĩ chúng hoa tán A Di Đà Phật, phát nguyện, tụng chú giả, đắc thập chủng công đức. Hà giả vi thập? Nhất giả tự phát thiện tâm. Nhị giả linh tha phát thiện tâm. Tam giả chư thiên hoan hỷ. Tứ giả tự thân đoan chánh, lục căn cụ túc, vô hữu tổn hoại. Ngũ giả sở sanh biến thành bảo địa. Lục giả sanh sanh thế thế sanh ư trung quốc, cập quý tánh trung sanh, trị Phật văn pháp, bất sanh biên địa, cập hạ tánh trung. Thất giả thành Chuyển Luân Vương, vương tứ thiên hạ. Bát giả sanh sanh thế thế thường đắc nam thân. Cửu giả đắc sanh A Di Đà Phật quốc, thất bảo hoa thượng, kết già phu tọa, thành A Tỳ Bạt Trí. Thập giả, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tọa ư thất bảo sư tử tòa thượng, phóng đại quang minh, dữ A Di Đà Phật đẳng vô hữu dị dã. Thị danh thập chủng tán hoa công đức.

          Nhược tứ bộ chúng tương trì thất bảo mãn thế giới trung, bố thí thập phương nhất thiết chư Phật, bất như nhất tiền, nhất hoa, nhất hương hảo tâm bố thí A Di Đà Phật giả. Nhược tác thử công đức, nhất thiết chư Phật, Bồ Tát, kim cang, chư thiên đẳng, giai tất hoan hỷ, tử sanh A Di Đà Phật quốc. Nhược nhân nhiên đăng cúng dường, sanh A Di Đà Phật quốc, tức đắc Thiên Nhãn, kiến ư nhất thiết thập phương thế giới chư Phật. Nhược nhân dĩ hương bố thí cúng dường, tử sanh A Di Đà Phật quốc, tức đắc hương thân. Thân thượng hương vân thường xuất. Nhược nhân ngũ thể đầu địa, cung kính lễ bái A Di Đà Phật giả, vãng sanh bỉ quốc. Nhược nhân dĩ hương, hoa, y thực, thủy đàn đẳng, chủng chủng cúng dường, niệm bỉ Phật giả, vãng sanh bỉ quốc, tức đắc hương, hoa, y thực. Nhược nhân bất dĩ hương, hoa, y thực đẳng cúng dường giả, tuy đắc sanh bỉ Tịnh Độ, nhi bất đắc hương, hoa, y thực đẳng chủng chủng cúng dường chi báo. Nhược Chuyển Luân Vương thập vạn tuế trung, mãn tứ thiên hạ thất bảo bố thí thập phương chư Phật, bất như bật-sô, bật-sô-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di đẳng, nhất đàn chỉ khoảnh tọa Thiền, dĩ bình đẳng tâm, lân mẫn nhất thiết chúng sanh, niệm A Di Đà Phật công đức.

          Nhĩ thời, Phật cáo bật-sô, bật-sô-ni, ưu-bà-tắc-ca, ưu-bà-tư-ca, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, đương phát tâm tụng A Di Đà kinh, niệm A Di Đà Phật, cập tụng trì ngã tam-muội đà-la-ni bí mật pháp tạng thần ấn chú giả, dục đắc thành tựu vãng sanh bỉ quốc, cập cộng hộ niệm nhất thiết chúng sanh. Phục năng khổ hạnh chí tâm thọ trì, nhật nhật cúng dường, nhất tâm chuyên tại, mạc duyên dư cảnh.

          Phòng nội sổ sổ thiêu hương, nhật nhật tụng A Súc Phật đà-la-ni, A Di Đà Phật đà-la-ni đẳng, diệt trừ thân trung Ngũ Nghịch, Tứ Trọng đẳng nhất thiết tội chướng. Nhược dục đắc sanh A Di Đà Phật quốc, nhật nhật tác thử cúng dường, tụng đà-la-ni pháp, thường tác thử pháp, nhất thiết pháp sự giai hữu chứng nghiệm, tử sanh A Di Đà Phật quốc. Nhược nhật nhật cúng dường, công đức đại hảo, bất khả cụ thuyết (CBETA, T18, no.901).

          如是我聞。一時。佛在補陀落伽山中。(此云海島)。與大阿羅漢眾一千五百人俱。觀世音菩薩、大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱。及諸天、龍、夜叉、阿素羅、迦魯羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。前後圍繞。來詣佛所。到佛所已。五體投地。頂禮佛足。禮佛足已。繞佛三匝。卻坐一面。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊。若四部眾及苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、一切眾生。修行善法。得生阿彌陀佛國。並見彼佛。云何而得。佛告觀世音菩薩言。若四部眾欲生彼國者。應當受持阿彌陀佛印。並陀羅尼。及作壇法。供養禮拜。方得往生彼佛國土。若四部眾。以眾華散阿彌陀佛發願誦咒者。得十種功德。何者為十。一者自發善心。二者令他發善心。三者諸天歡喜。四者自身端正。六根具足無有損壞。五者所生變成寶地。六者生生世世生於中國。及貴姓中生。值佛聞法。不生邊地及下姓中。七者成轉輪王。王四天下。八者生生世世常得男身。九者得生阿彌陀佛國七寶華上。結跏趺坐。成阿毗跋致。十者成阿耨多羅三藐三菩提。坐於七寶師子座上。放大光明。與阿彌陀佛等無有異也。是名十種散華功德。若四部眾將持七寶滿世界中。布施十方一切諸佛。不如一錢一華一香好心布施阿彌陀佛者。若作此功德。一切諸佛菩薩金剛諸天等。皆悉歡喜。死生阿彌陀佛國。若人然燈供養。生阿彌陀佛國。即得天眼。見於一切十方世界諸佛。若人以香布施供養。死生阿彌陀佛國。即得香身。身上香雲常出。若人五體投地。恭敬禮拜阿彌陀佛者。往生彼國。若人以香華衣食水壇等。種種供養。念彼佛者。往生彼國。即得香華衣食。若人不以香華衣食等供養者。雖得生彼凈土。而不得香華衣食等種種供養之報。若轉輪王十萬歲中。滿四天下七寶布施十方諸佛。不如苾蒭、苾蒭尼、優婆塞、優婆夷等。一彈指頃坐禪。以平等心。憐愍一切眾生。念阿彌陀佛功德。

          爾時佛告苾蒭、苾蒭尼、優婆塞迦、優婆斯迦、諸善男子善女人等當發心誦阿彌陀經。念阿彌陀佛。及誦持我三昧陀羅尼秘密法藏神印咒者。欲得成就往生彼國。及共護念一切眾生。復能苦行至心受持。日日供養。一心專在。莫緣余境。房內數數燒香。日日誦阿閦佛陀羅尼。阿彌陀佛陀羅尼等。滅除身中五逆四重等一切罪障。若欲得生阿彌陀佛國。日日作此供養。誦陀羅尼法。常作此法。一切法事。皆有證驗。死生阿彌陀佛國。若日日供養。功德大好。不可具說。

          (Tôi nghe như thế này: Một thời, đức Phật ở trong núi Bổ Đà Lạc Già (Potalaka, cõi này dịch [Bổ Đà Lạc Già] là Hải Đảo), cùng với các vị đại A La Hán một ngàn năm trăm người nhóm họp. Những vị Ma Ha Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát v.v… năm ngàn vị nhóm họp, và chư thiên, rồng, dạ-xoa, a-tố-la (a-tu-la), ca-lỗ-la (ca-lâu-la), khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân phi nhân v.v… trước sau vây quanh, đến chỗ đức Phật. Đã đến chỗ Phật rồi, năm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ dưới chân Phật. Lễ dưới chân Phật xong, nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi ngồi sang một bên. Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát bạch đức Phật rằng:

          – Bạch Thế Tôn! Nếu bốn bộ chúng và bật-sô (tỳ-kheo), bật-sô-ni (tỳ-kheo-ni), ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, hết thảy chúng sanh tu hành thiện pháp, được sanh về cõi A Di Đà Phật và thấy đức Phật ấy, như thế nào thì sẽ đạt được [như vậy]?

          Đức Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát rằng:

          – Nếu bốn bộ chúng muốn sanh về cõi ấy, hãy nên thọ trì ấn và đà-la-ni của A Di Đà Phật, và làm đàn pháp, cúng dường, lễ bái, thì mới được sanh về cõi nước Phật ấy. Nếu bốn bộ chúng dùng các loại hoa để rải lên A Di Đà Phật, phát nguyện, tụng chú, sẽ được mười thứ công đức. Những gì là mười? Một là tự phát thiện tâm. Hai là khiến cho người khác phát thiện tâm. Ba là chư thiên hoan hỷ. Bốn là thân của chính mình đoan chánh, sáu căn đầy đủ, chẳng bị tổn hoại. Năm là chỗ sanh ra biến thành cuộc đất báu. Sáu là đời đời kiếp kiếp sanh ở trung ương đất nước, và sanh trong dòng họ cao quý, gặp Phật, nghe pháp, chẳng sanh nơi biên địa và sanh vào dòng họ thấp kém. Bảy là thành Chuyển Luân Vương, làm vua tứ thiên hạ. Tám là đời đời kiếp kiếp thường được làm thân nam. Chín là được sanh về cõi A Di Đà Phật, ngồi xếp bằng trên hoa bảy báu, thành A Tỳ Bạt Trí (Bất Thoái Chuyển). Mười là thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ngồi trên tòa sư tử bảy báu, phóng đại quang minh, chẳng khác A Di Đà Phật. Đấy gọi là mười thứ công đức do rải hoa.

          Nếu bốn bộ chúng dùng bảy báu đầy ắp thế giới để bố thí mười phương hết thảy chư Phật, chẳng bằng dùng một đồng, một hoa, một hương với tấm lòng tốt đẹp để bố thí A Di Đà Phật. Nếu làm công đức ấy, hết thảy chư Phật, Bồ Tát, kim cang, chư thiên v.v… thảy đều hoan hỷ, [người ấy] chết đi, sanh vào cõi A Di Đà Phật. Nếu có người thắp đèn cúng dường, sanh về cõi A Di Đà Phật, liền đắc Thiên Nhãn, trông thấy chư Phật trong hết thảy mười phương thế giới. Nếu có người dùng hương để bố thí, cúng dường, chết đi, sẽ sanh vào cõi A Di Đà Phật, liền được hương thân, [tức là] trên thân thường xuất hiện mây hương. Nếu có người năm vóc gieo xuống đất, cung kính lễ bái A Di Đà Phật, sanh về cõi ấy. Nếu có người dùng hương, hoa, y phục, thức ăn, thủy đàn v.v… các thứ cúng dường, niệm đức Phật ấy, sanh về cõi đó, liền được hương, hoa, y phục, ẩm thực. Nếu kẻ nào chẳng dùng hương, hoa, y phục, thức ăn v.v… để cúng dường, tuy được sanh về cõi Tịnh Độ ấy, nhưng chẳng được báo hương, hoa, y phục, thức ăn v.v… các thứ cúng dường. Nếu Chuyển Luân Vương trong mười vạn năm, dùng bảy báu đầy ắp tứ thiên hạ để bố thí mười phương chư Phật, chẳng bằng bật-sô, bật-sô-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di v.v.. ngồi Thiền trong khoảng thời gian khảy ngón tay, dùng tâm bình đẳng, thương xót hết thảy chúng sanh để niệm công đức của A Di Đà Phật.

          Lúc bấy giờ, đức Phật bảo bật-sô, bật-sô-ni, ưu-bà-tắc-ca, ưu-bà-tư-ca:

          – Các thiện nam tử, thiện nữ nhân hãy nên phát tâm tụng kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật, và tụng trì tam-muội đà-la-ni bí mật pháp tạng thần chú và ấn của ta, muốn được thành tựu vãng sanh cõi ấy và cùng hộ niệm hết thảy chúng sanh. Lại có thể khổ hạnh, chí tâm thọ trì, hằng ngày cúng dường, nhất tâm chuyên chú, đừng duyên theo những cảnh khác.

          Trong nhà, nhiều lượt đốt hương, hằng ngày tụng đà-la-ni của A Súc Phật, đà-la-ni của A Di Đà Phật v.v… diệt trừ hết thảy tội chướng như Ngũ Nghịch, Tứ Trọng nơi thân. Nếu muốn được sanh về cõi A Di Đà Phật, hằng ngày làm pháp cúng dường và tụng đà-la-ni này, thường làm pháp này, hết thảy pháp sự sẽ đều có sự chứng nghiệm; chết đi, sanh vào cõi A Di Đà Phật. Nếu hằng ngày cúng dường, công đức sẽ hết sức tốt đẹp, chẳng thể nói trọn).

 

Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Trợ Hộ Trì Thế Gian Thần Chú Kinh

(東方最勝燈王如來助護持世間神咒經)

 

          Vô Lượng Thọ Phật thần bỉ đẳng hộ nhữ mạng, nguyện nhữ thọ bách thu (CBETA, T21, no.1354, p.871).

          無量壽佛神彼等護汝命。願汝壽百秋。

          (Vô Lượng Thọ Phật và các vị thần bảo vệ mạng của ông, nguyện cho ông sống lâu trăm tuổi).

 

Phật Thuyết A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh

(佛說阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經)

         

          Nhược năng thâm tín vô hồ nghi giả, tất đắc vãng sanh A Di Đà quốc. Kỳ địa chân kim, thất bảo liên hoa, tự nhiên dũng xuất. Nhược hữu tứ chúng, thọ trì, độc tụng bỉ Phật danh hiệu, nãi chí hữu vô hữu thủy, hỏa, độc dược, đao, trượng chi bố, diệc phục vô hữu dạ-xoa đẳng bố, trừ hữu quá khứ trọng tội nghiệp chướng, cực chí thập nhật, tất quả sở nguyện (CBETA, T12, no.370, p.353, a21-26).

          若能深信無狐疑者。必得往生阿彌陀國。其地真金。七寶蓮花。自然湧出。若有四眾。受持讀誦彼佛名號。乃至無有水火毒藥刀杖之怖。亦復無有夜叉等怖。除有過去重罪業障。極至十日。必果所願

          (Nếu có thể tin sâu, chẳng hồ nghi, ắt được vãng sanh cõi A Di Đà. Đất nơi ấy bằng vàng ròng, hoa sen bảy báu, tự nhiên trồi lên. Nếu có tứ chúng thọ trì, đọc tụng danh hiệu đức Phật ấy, cho đến chẳng có các nỗi sợ hãi nước, lửa, thuốc độc, đao, gậy, cũng chẳng có nỗi sợ dạ-xoa v.v… trừ khi có tội nặng và nghiệp chướng trong quá khứ, tối đa là đến mười ngày, ắt sẽ được thỏa nguyện).

 

* Bồ Tát Anh Lạc Kinh

(菩薩瓔珞經)

 

          Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Chúng Thủ Anh Lạc Bồ Tát viết: “Nhược hữu Bồ Tát Ma Ha Tát, đàn chỉ chi khoảnh, cầu Bồ Tát đạo, bất kinh nhật dạ nhi thành Phật giả, thử thiện nam tử, thiện nữ nhân, chư căn cụ túc, vị tằng kinh lịch sanh tử chi nạn, hoặc tùng Vô Lượng Thọ Phật độ, nhất văn Như Lai thuyết bổn mạt Không, Vô Sanh Diệt đạo, tiện thành vô thượng chánh chân chi đạo” (CBETA, T16, no.656, p.107, c8-14).

          爾時世尊。告眾首瓔珞菩薩曰。若有菩薩摩訶薩。彈指之頃。求菩薩道。不經日夜而成佛者。此善男子善女人。諸根具足。未曾經歷生死之難。或從無量壽佛土。一聞如來說本末空無生滅道。便成無上正真之道。

          (Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Chúng Thủ Anh Lạc Bồ Tát rằng: “Nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát trong khoảng khảy ngón tay, cầu Bồ Tát đạo, chẳng trải qua một ngày một đêm mà đã thành Phật, thì thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy các căn trọn đủ, chưa từng trải qua nạn sanh tử, hoặc là từ cõi Vô Lượng Thọ Phật, vừa nghe đức Như Lai nói đầu đuôi của đạo Không, Vô Sanh Diệt, bèn thành đạo vô thượng chánh chân”).

 

Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi Kinh

(瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經)

 

          Chư Phật tử đẳng! Nhược văn A Di Đà Như Lai danh hiệu, năng linh nhữ đẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, liên hoa hóa sanh, nhập Bất Thoái địa (CBETA, T21, no.1318, p.471, a19-20).

          諸佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等往生西方極樂世界。蓮花化生。入不退地。

          (Các vị Phật tử! Nếu nghe danh hiệu của A Di Đà Như Lai, sẽ có thể khiến cho các ông sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hóa sanh trong hoa sen, dự vào địa vị Bất Thoái).

 

* Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh

(佛說大乘莊嚴寶王經)

 

          Ư thử thế giới, nhược hữu nhân năng ức niệm Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, thị nhân đương lai viễn ly sanh lão bệnh tử vô thường chi khổ, do như nga vương tùy phong nhi khứ, tốc đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới, diện kiến Vô Lượng Thọ Như Lai thính văn diệu pháp. Như thị chi nhân vĩnh bất thọ luân hồi chi khổ, vô tham, sân, si, vô lão, bệnh, tử, vô cơ cẩn khổ, bất thọ thai bào sanh thân chi khổ, thừa pháp oai lực, liên hoa hóa sanh, thường cư bỉ độ.

          Nhược nhân hằng niệm Đại Sĩ danh, đương đắc vãng sanh Cực Lạc giới, diện kiến Như Lai Vô Lượng Thọ, thính văn diệu pháp chứng Vô Sanh (CBETA, T20, no.1050).

          於此世界。若有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者。是人當來遠離生老病死無常之苦。猶如鵝王。隨風而去。速得往生極樂世界。面見無量壽如來。聽聞妙法。如是之人。永不受輪迴之苦。無貪瞋痴。無老病死。無饑饉苦。不受胎胞生身之苦。承法威力。蓮華化生。常居彼土。

          若人恆念大士名。當得往生極樂界。面見如來無量壽。聽聞妙法證無生。

          (Trong thế giới này, nếu có người nào có thể nghĩ nhớ danh hiệu của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, người ấy trong tương lai sẽ xa lìa nỗi khổ sanh, lão, bệnh, tử, ví như ngỗng chúa theo gió mà đi, mau chóng được vãng sanh thế giới Cực Lạc, gặp gỡ Vô Lượng Thọ Như Lai, lắng nghe diệu pháp. Người như thế vĩnh viễn chẳng hứng chịu nỗi khổ luân hồi, chẳng có tham, sân, si, chẳng có già, bệnh, chết, chẳng có nỗi khổ đói kém, chẳng chịu nỗi khổ sanh ra từ bào thai, do nương vào oai lực của pháp mà hóa sanh trong hoa sen, thường sống trong cõi ấy.

          Nếu kẻ nào thường luôn niệm danh hiệu Đại Sĩ, sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc, gặp gỡ Vô Lượng Thọ Như Lai, lắng nghe diệu pháp, chứng Vô Sanh).

 

* Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi

(瑜伽集要焰口施食儀)

          Chư Phật tử đẳng! Nhược văn A Di Đà Như Lai danh hiệu, năng linh nhữ đẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ, liên hoa hóa sanh, nhập Bất Thoái địa (CBETA, T21, no.1320, p.478, c27-28).

          諸佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等往生西方極樂凈土。蓮華化生。入不退地。

          (Này các Phật tử! Nếu nghe danh hiệu của A Di Đà Như Lai, sẽ có thể khiến cho các ngươi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ, hóa sanh trong hoa sen, dự vào địa vị Bất Thoái).

 

* Mục Liên Sở Vấn Kinh

(目連所問經)

 

          Phật cáo Mục Liên: – Thí như vạn xuyên trường lưu, hữu phù thảo mộc, tiền bất cố hậu, hậu bất cố tiền, đô hội đại hải. Thế gian diệc nhĩ, tuy hữu hào quý, phú lạc tự tại, tất bất đắc miễn sanh lão bệnh tử. Chỉ do bất tín Phật kinh, hậu thế vi nhân, cánh thậm khốn kịch, bất năng đắc sanh thiên Phật quốc độ. Thị cố ngã thuyết: “Vô Lượng Thọ quốc, dị vãng, dị thủ, nhi nhân bất năng tu hành vãng sanh, phản sự cửu thập lục chủng tà đạo!” Ngã thuyết thị nhân danh “vô nhãn nhân”, danh “vô nhĩ nhân” (CBETA, T47, no.1958, p14, a20-27).

          佛告目連。譬如萬川長流。有浮草木。前不顧后。后不顧前。都會大海。世間亦爾。雖有豪貴。富樂自在。悉不得免生老病死。只由不信佛經。後世為人。更甚困劇。不能得生千佛國土。是故我說。無量壽國。易往易取。而人不能修行往生返事九十六種邪道。我說是人。名無眼人。名無耳人。

          (Đức Phật bảo ngài Mục Liên: – Ví như muôn dòng sông dài, có cỏ cây trôi nổi, cái trước chẳng đoái hoài cái sau, cái sau chẳng màng đến cái trước, đều gặp gỡ trong biển cả. Thế gian cũng giống như vậy, tuy có kẻ quyền thế, sang cả, giàu vui tự tại, đều chẳng tránh khỏi sanh, già, bệnh, chết. Chỉ vì chẳng tin kinh Phật, đời sau làm người, càng khốn khổ dữ dội hơn, chẳng thể sanh vào ngàn cõi Phật. Vì thế, ta nói: “Nước Vô Lượng Thọ dễ về, dễ đạt được, nhưng con người chẳng thể tu hành hòng vãng sanh, ngược ngạo phụng sự chín mươi sáu loại tà đạo”. Ta nói kẻ ấy là “kẻ không có mắt”, là “kẻ không có tai”).

 

* Đại Trí Độ Luận quyển thất

(大智度論卷七)

 

          Vấn viết: – Như Bồ Tát tam-muội, chủng chủng vô lượng, hà dĩ cố tán thị Bồ Tát Niệm Phật tam-muội, thường hiện tại tiền?

          Đáp viết: – Thị Bồ Tát niệm Phật cố, nhập Phật đạo trung. Dĩ thị cố Niệm Phật tam-muội thường hiện tại tiền. Phục thứ, Niệm Phật tam-muội năng trừ chủng chủng phiền não, cập tiên thế tội. Dư chư tam-muội, hữu năng trừ dâm, bất năng trừ sân. Hữu năng trừ sân, bất năng trừ dâm. Hữu năng trừ si, bất năng trừ dâm, khuể. Hữu năng trừ tam độc, bất năng trừ tiên thế tội. Thị Niệm Phật tam-muội năng trừ chủng chủng phiền não, chủng chủng tội. Phục thứ, Niệm Phật tam-muội hữu đại phước đức, năng độ chúng sanh. Thị chư Bồ Tát dục độ chúng sanh, chư dư tam-muội, vô như thử Niệm Phật tam-muội phước đức, năng tốc diệt chư tội giả.

          Phục thứ thường niệm Phật đắc chủng chủng công đức lợi ích. Thí như đại thần đặc mông ân sủng, thường niệm kỳ chủ, Bồ Tát diệc như thị, tri chủng chủng công đức, vô lượng trí huệ, giai tùng Phật đắc. Tri ân trọng cố, thường niệm Phật (CBETA, T25, no.1509).

          問曰。如菩薩三昧。種種無量。何以故贊是菩薩念佛三昧。常現在前。答曰。是菩薩念佛故。入佛道中。以是故念佛三昧常現在前。復次。念佛三昧。能除種種煩惱及先世罪。余諸三昧。有能除淫。不能除瞋,有能除。不能除淫,有能除痴。不能除淫恚,有能除三毒。不能除先世罪。是念佛三昧。能除種種煩惱種種罪。復次。念佛三昧。有大福德。能度眾生。是諸菩薩欲度眾生。諸餘三昧。無如此念佛三昧福德。能速滅諸罪者。

          復次常念佛得種種功德利益。譬如大臣特蒙恩寵。常念其主。菩薩亦如是。知種種功德無量智慧。皆從佛得。知恩重故常念佛。

          (Hỏi: – Như tam-muội của Bồ Tát chủng loại vô lượng, vì sao tán thán môn Niệm Phật tam-muội này thường hiện hữu trước mặt?

          Đáp: – Do vị Bồ Tát ấy niệm Phật sẽ nhập Phật đạo. Bởi lẽ này, Niệm Phật tam-muội thường hiện tiền. Hơn nữa, Niệm Phật tam-muội có thể trừ các loại phiền não và tội trong đời trước. Các loại tam-muội khác, có môn có thể trừ dâm, chẳng thể trừ sân. Có môn có thể trừ sân, chẳng thể trừ dâm. Có môn có thể trừ si, chẳng thể trừ dâm và sân. Có môn có thể trừ tam độc, chẳng thể trừ tội trong đời trước. Môn Niệm Phật tam-muội này có thể trừ các loại phiền não và các thứ tội. Lại nữa, Niệm Phật tam-muội có đại phước đức, có thể độ chúng sanh. Đối với các vị Bồ Tát muốn độ chúng sanh, các môn tam-muội khác phước đức đều chẳng bằng môn Niệm Phật tam-muội này có thể mau chóng trừ diệt các tội.

          Lại nữa, thường niệm Phật sẽ đạt được các thứ công đức, lợi ích. Ví như một đại thần được vua đặc biệt ân sủng, sẽ thường nghĩ tới vua. Bồ Tát cũng giống như vậy, biết các thứ công đức và vô lượng trí huệ đều đạt được từ Phật. Vì biết ân sâu nặng nên thường niệm Phật).

 

* Đại Trí Độ Luận quyển cửu

(大智度論卷九)

 

          Phục nhất quốc hữu nhất tỳ-kheo, tụng A Di Đà kinh, cập Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Thị nhân dục tử thời, ngữ đệ tử ngôn: “A Di Đà Phật dữ bỉ đại chúng câu lai”. Tức thời, động thân tự quy. Tu du mạng chung chi hậu, đệ tử tích tân thiêu chi. Minh nhật hôi trung kiến thiệt bất thiêu, tụng A Di Đà kinh cố (CBETA, T25, no.1509, p.127, a9-13).

          復一國有一比丘。誦阿彌陀經。及摩訶般若波羅蜜,是人慾死時。語弟子言。阿彌陀佛。與彼大眾俱來。即時動身自歸。須臾命終之後。弟子積薪燒之。明日灰中見舌不燒。誦阿彌陀經故。

          (Lại trong một nước, có một vị tỳ-kheo tụng kinh A Di Đà và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy sắp chết, bảo các đệ tử: “A Di Đà Phật và đại chúng của Ngài đều cùng đến”. Ngay lập tức, Sư động thân, trở về [Cực Lạc]. Trong chốc lát, sau khi Sư mạng chung, đệ tử chất củi đem thiêu. Hôm sau, thấy trong tro cái lưỡi chẳng cháy, vì Sư tụng kinh A Di Đà vậy).

 

* Đại Trí Độ Luận quyển tam thập tứ

(大智度論卷三十四)

 

          Hựu như A Di Đà Phật thế giới trung chư Bồ Tát, thân xuất thường quang, chiếu thập vạn do-tuần. Vấn viết: “Bồ Tát thân quang như thị, bổn dĩ hà nghiệp nhân duyên đắc?” Đáp viết: “Thường tu Niệm Phật tam-muội, niệm chư Phật quang minh thần đức cố, đắc thân quang minh” (CBETA, T25, no.1509).

          又如阿彌陀佛世界中諸菩薩。身出常光。照十萬由旬。問曰。菩薩身光如是。本以何業因緣得。答曰。常修念佛三昧。念諸佛光明神德故。得身光明。

          (Lại như các vị Bồ Tát trong thế giới của A Di Đà Phật, thân phóng thường quang, chiếu xa mười vạn do-tuần. Hỏi: “Thân quang của Bồ Tát như thế, vốn là do nghiệp và nhân duyên nào mà được?” Đáp: “Thường tu Niệm Phật tam-muội, do niệm quang minh và đức hạnh thần diệu của chư Phật mà được quang minh nơi thân”).

 

* Đại Thừa Khởi Tín Luận – Đường Vu Điền Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà dịch

(大乘起信論 – 唐于闐三藏實叉難陀譯)

 

          Phục thứ, sơ học Bồ Tát, trụ thử Sa Bà thế giới, hoặc trị hàn, nhiệt, phong, vũ bất thời, cơ cẩn đẳng khổ, hoặc kiến bất thiện khả úy chúng sanh, tam độc sở triền, tà kiến điên đảo, khí bối thiện đạo, tập hành yếu pháp Bồ Tát, trung tâm sanh khiếp nhược, khủng bất khả trị ngộ chư Phật, Bồ Tát, khủng bất năng thành tựu thanh tịnh tín tâm, sanh nghi, dục thoái giả, ưng tác thị niệm: “Thập phương sở hữu chư Phật, Bồ Tát, giai đắc đại thần thông, vô hữu chướng ngại, năng dĩ chủng chủng thiện xảo phương tiện, cứu bạt nhất thiết hiểm ách chúng sanh”. Tác thị niệm dĩ, phát đại thệ nguyện, nhất tâm chuyên niệm Phật cập Bồ Tát. Dĩ sanh như thị quyết định tâm cố, ư thử mạng chung, tất đắc vãng sanh dư Phật sát trung, kiến Phật, Bồ Tát, tín tâm thành tựu, vĩnh ly ác thú. Như kinh trung thuyết: “Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, dĩ chư thiện căn, hồi hướng nguyện sanh, quyết định đắc sanh, thường kiến bỉ Phật, tín tâm tăng trưởng, vĩnh bất thoái chuyển. Ư bỉ văn pháp, quán Phật Pháp Thân, tiệm thứ tu hành, đắc nhập chánh vị”(CBETA, T32, no.1667, p.591, b17-c1).

          復次初學菩薩。住此娑婆世界。或值寒熱風雨不時饑饉等苦。或見不善可畏眾生。三毒所纏。邪見顛倒。棄背善道。習行要法菩薩。中心生怯弱。恐不可值遇諸佛菩薩。恐不能成就清凈信心。生疑欲退者。應作是念。十方所有諸佛菩薩。皆得大神通。無有障礙。能以種種善巧方便。救拔一切險厄眾生。作是念已。發大誓願。一心專念佛及菩薩。以生如是決定心故。於此命終必得往生余佛剎中。見佛菩薩。信心成就。永離惡趣。如經中說。若善男子善女人。專念西方極樂世界阿彌陀佛。以諸善根。迴向願生。決定得生。常見彼佛。信心增長。永不退轉。於彼聞法。觀佛法身。漸次修行。得入正位。

          (Lại nữa, hàng sơ học Bồ Tát ở trong thế giới Sa Bà này, nếu gặp những nỗi khổ như nóng, lạnh, gió mưa trái thời, đói kém v.v…, hoặc thấy chúng sanh bất thiện, đáng sợ, bị tam độc trói buộc, tà kiến điên đảo, vứt bỏ, trái nghịch thiện đạo, vị Bồ Tát đang tu tập pháp trọng yếu, trong tâm sanh lòng khiếp hãi, sợ chẳng thể gặp gỡ chư Phật, Bồ Tát, sợ chẳng thể thành tựu tín tâm thanh tịnh, sanh lòng nghi, muốn lùi bước, hãy nên nghĩ như thế này: “Tất cả chư Phật, Bồ Tát trong mười phương đều đắc đại thần thông, chẳng có chướng ngại, có thể dùng các thứ phương tiện thiện xảo để cứu vớt hết thảy chúng sanh trong chốn hiểm ách”. Nghĩ như vậy rồi, phát thệ nguyện lớn, nhất tâm chuyên niệm Phật và Bồ Tát. Do sanh cái tâm quyết định như thế, ở trong cõi này mạng chung, ắt được sanh về cõi Phật khác, thấy Phật, Bồ Tát, tín tâm thành tựu, vĩnh viễn rời khỏi đường ác. Như trong kinh đã nói: “Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, đem các thiện căn đều hồi hướng nguyện sanh, chắc chắn sẽ được vãng sanh, thường thấy đức Phật ấy, tín tâm tăng trưởng, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Ở nơi Ngài nghe pháp, thấy Pháp Thân của Phật, lần lượt tu hành, được dự vào chánh vị”).

 

* Đại Thừa Khởi Tín Luận – Lương Tây Ấn Độ Tam Tạng pháp sư Chân Đế dịch[1]

(大乘起信論 – 梁西印度三藏法師真諦譯)

 

          Như Lai hữu thắng phương tiện, nhiếp hộ tín tâm, vị dĩ chuyên ý niệm Phật nhân duyên, tùy nguyện đắc sanh tha phương Phật độ, thường kiến ư Phật, vĩnh ly ác đạo. Như Tu Đa La thuyết: “Nhược nhân chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, sở tu thiện căn, hồi hướng nguyện cầu sanh bỉ thế giới, tức đắc vãng sanh. Thường kiến Phật cố, chung vô hữu thoái” (CBETA, T32, no.1666, p.583, a15-19).

          如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如修多羅說,若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退

          (Như Lai có phương tiện thù thắng, nhiếp thủ, hộ trì tín tâm, nghĩa là do nhân duyên chuyên tâm niệm Phật, tùy theo ý nguyện mà được sanh về cõi Phật ở phương khác, thường thấy Phật, vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Như Tu Đa La (Khế Kinh) đã nói: “Nếu ai chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, hồi hướng tất cả thiện căn đã tu, nguyện cầu sanh về thế giới ấy, sẽ liền được vãng sanh. Do thường thấy Phật, trọn chẳng thoái chuyển”).

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter