A Di Đà Phật Thánh Điển

X. Khuyến Trì Thánh Giáo Chương (勸持聖教章)

trước
tiếp

Quả báo vãng sanh thù thắng đã là như trong phần trên vừa nói, cũng là do người ta đã hiểu biết vậy. Nhưng thánh giáo trong các kinh phần nhiều dùng thánh quả [sẽ chứng đắc] sau khi đã vãng sanh để khuyên tu những pháp khác, tuy là cách nói phương tiện của đức Như Lai, nhưng từ đó cũng có thể thấy công đức vô lượng của Phật Di Đà, càng có thể thấy rõ bổn ý của Thích Ca Như Lai khen ngợi Tịnh Độ kèm thêm trong các kinh. Quả báo Tịnh Độ thù thắng đúng là đặc biệt thù thắng vậy!

 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm

(大方廣佛華嚴經普賢行願品)

 

          Hựu phục thị nhân lâm mạng chung thời, tối hậu sát-na, nhất thiết chư căn tất giai tán hoại, nhất thiết thân thuộc tất giai xả ly, nhất thiết oai thế tất giai thoái thất. Phụ tướng, đại thần, cung thành nội ngoại, tượng mã, xa thặng, trân bảo phục tạng, như thị nhất thiết, vô phục tương tùy. Duy thử nguyện vương (Phổ Hiền thập đại nguyện vương) bất tương xả ly, ư nhất thiết thời, dẫn đạo kỳ tiền. Nhất sát-na trung, tức đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới. Đáo dĩ tức kiến A Di Đà Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đẳng.

          Thiện nam tử! Bỉ chư chúng sanh nhược văn, nhược tín thử đại nguyện vương (Phổ Hiền thập đại nguyện) thọ trì, độc, tụng, quảng vị nhân thuyết, sở hữu công đức trừ Phật Thế Tôn, dư vô tri giả. Thị cố nhữ đẳng, văn thử nguyện vương, mạc sanh nghi niệm, ưng đương đế thọ. Thọ dĩ năng độc, độc dĩ năng tụng, tụng dĩ năng trì, nãi chí thư tả, quảng vị nhân thuyết, thị chư nhân đẳng, ư nhất niệm trung, sở hữu hạnh nguyện giai đắc thành tựu, sở hoạch phước tụ vô lượng, vô biên, năng ư phiền não, đại khổ hải trung, bạt tế chúng sanh, linh kỳ xuất ly, giai đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới (CBETA, T10, no.293, p.846).

          又復是人。臨命終時。最後剎那。一切諸根。悉皆散壞。一切親屬。悉皆舍離。一切威勢。悉皆退失。輔相大臣。宮城內外。象馬車乘。珍寶伏藏。如是一切。無復相隨。唯此願王(普賢十大願王)不相舍離。於一切時。引導其前。一剎那中。即得往生極樂世界。到已即見阿彌陀佛。文殊師利菩薩。普賢菩薩。觀自在菩薩。彌勒菩薩等。

          善男子。彼諸眾生。若聞若信。此大願王(普賢十大願)受持讀誦。廣為人說。所有功德。除佛世尊。余無知者。是故汝等。聞此願王。莫生疑念。應當諦受。受已能讀。讀已能誦。誦已能持。乃至書寫。廣為人說。是諸人等。於一念中。所有行願。皆得成就。所獲福聚。無量無邊。能於煩惱。大苦海中。拔濟眾生。令其出離,皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

          (Lại nữa, người ấy khi mạng sắp chấm dứt, trong sát-na cuối cùng, hết thảy các căn đều hư nát, hết thảy thân thuộc thảy đều lìa bỏ, hết thảy oai thế thảy đều lui mất. Tể tướng phù tá, đại thần, cung điện, thành quách trong ngoài, voi, ngựa, xe cộ, kho tàng quý báu, hết thảy các thứ như thế chẳng còn thuộc về người ấy nữa. Chỉ có nguyện vương này (mười đại nguyện vương của Phổ Hiền) là chẳng lìa bỏ, trong hết thảy các thời, nó luôn dẫn đường đằng trước. Trong một sát-na, liền sanh về thế giới Cực Lạc. Đã đến nơi, liền thấy A Di Đà Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát v.v…

          Này thiện nam tử! Các chúng sanh ấy hoặc nghe, hoặc tin tưởng đại nguyện vương này (mười đại nguyện Phổ Hiền) thọ trì, đọc, tụng, rộng vì người khác nói, tất cả công đức trừ Phật Thế Tôn, những kẻ khác đều không biết. Vì thế, các ngươi nghe nguyện vương này, đừng sanh ý niệm nghi ngờ, hãy nên nhận lãnh chắc thật. Nhận rồi có thể đọc, đọc rồi có thể tụng, tụng rồi có thể trì, cho đến biên chép, rộng vì người khác nói, những người ấy trong một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, đạt được khối phước vô lượng, vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não to lớn mà cứu giúp chúng sanh, khiến cho họ rời lìa, đều được sanh về thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật).

 

* Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tu Từ Phần

(大方廣佛華嚴經修慈分)

 

          Hữu đắc văn thử Tu Từ kinh giả, tắc năng tiêu diệt vô thỉ thời lai chư ác nghiệp chướng, ly chúng bệnh ách, vị nhất thiết nhân chi sở ái kính. Ư kỳ trung gian, hoặc chí lâm chung, tất đắc phụng kiến thập phương chư Phật, cập dữ thọ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ký, hoặc đắc tam-muội, hoặc đắc Pháp Nhẫn, hoặc đắc nhập ư đà-la-ni môn. Kỳ tâm an ổn, vô hữu tử úy, vĩnh ly nhất thiết chư ác đạo khổ, tất sanh thanh tịnh Cực Lạc Phật quốc (CBETA, T10, no.306, p.961, a14-20).

          有得聞此修慈經者。則能銷滅無始時來諸惡業障。離眾病厄。為一切人之所愛敬。於其中間。或至臨終。必得奉見十方諸佛。及與授阿耨多羅三藐三菩提記。或得三昧。或得法忍。或得入於陀羅尼門。其心安隱。無有死畏。永離一切諸惡道苦。必生清凈極樂佛國。

          (Có ai được nghe kinh Tu Từ này, sẽ có thể tiêu diệt các nghiệp chướng ác từ thời vô thỉ đến nay, lìa các bệnh tật, ách nạn, được hết thảy mọi người yêu kính. Trong khoảng thời gian ấy, hoặc đến khi lâm chung, ắt được gặp gỡ mười phương chư Phật, được các Ngài thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc đắc tam-muội, hoặc đắc Pháp Nhẫn, hoặc được nhập vào đà-la-ni môn. Tâm người ấy an ổn, chẳng hề sợ chết, vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy các nỗi khổ trong đường ác, ắt sanh vào Cực Lạc Phật quốc thanh tịnh).

 

* Đại Bảo Tích Kinh, Vô Biên Trang Nghiêm Hội

(大寶積經無邊莊嚴會)

 

          Nhược ư Hiền Kiếp trung, dục kiến chư Như Lai, tu học thử pháp môn, năng linh chư Phật hỷ, Vô Lượng Thọ oai quang, A Súc đại danh xưng, nhược dục kiến bỉ giả, đương học thử pháp môn (CBETA, T11, no.310, p.40, c20-24).

          若於賢劫中。欲見諸如來。修學此法門。能令諸佛喜。無量壽威光。阿閦大名稱。若欲見彼者。當學此法門。

          (Nếu ở trong Hiền Kiếp mà muốn thấy các đức Như Lai, tu học pháp môn này, có thể khiến cho chư Phật hoan hỷ. Vô Lượng Thọ Phật quang minh oai thần, A Súc Phật đại danh xưng, nếu muốn thấy các Ngài, hãy nên học pháp môn này).

 

Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ Kinh

(佛說太子刷護經)

 

          Nhược hữu nhân dân văn thị kinh, tín hỷ giả, giai đương sanh A Di Đà quốc (CBETA, T12, no.343, p.154, c29-p.155, a1).

          若有人民。聞是經信喜者,皆當生阿彌陀國。

          (Nếu có nhân dân nghe kinh này, tin tưởng, vui mừng, sẽ đều sanh về cõi A Di Đà).

 

Kim Quang Minh Kinh

(金光明經)

 

          Như thị kinh điển, thường vị tứ phương tứ Phật Thế Tôn chi sở hộ trì, Đông phương A Súc, Nam phương Bảo Tướng, Tây Vô Lượng Thọ, Bắc Vi Diệu Thanh (CBETA, T16, no.663, p.335, b11-13).

          如是經典。常為四方四佛世尊之所護持。東方阿閦。南方寶相。西無量壽。北微妙聲。

          (Kinh điển như thế thường được bốn vị Phật Thế Tôn ở bốn phương hộ trì: Phương Đông A Súc Phật, phương Nam Bảo Tướng Phật, phương Tây Vô Lượng Thọ, phương Bắc Vi Diệu Thanh).

 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

(妙法蓮華經)

 

          Nhược hữu nữ nhân, văn thị kinh điển, như thuyết tu hành, ư thử mạng chung, tức vãng An Lạc thế giới, A Di Đà Phật, đại Bồ Tát chúng vi nhiễu trụ xứ, sanh liên hoa trung, bảo tọa chi thượng (CBETA, T09, no.262, p.54, b29-c3).

          若有女人。聞是經典,如說修行。於此命終,即往安樂世界,阿彌陀佛大菩薩眾。圍繞住處。生蓮華中。寶座之上。

          (Nếu có người nữ nghe kinh điển này, tu hành đúng như lời dạy, mạng chung ở nơi đây liền sang thế giới An Lạc là trụ xứ của A Di Đà Phật có các vị đại Bồ Tát vây quanh, sanh trong hoa sen, ở trên tòa báu).

 

Chánh Pháp Hoa Kinh

(正法華經)

 

          Nhược hữu nữ nhân, ư ngũ trược thế, tối hậu mạt tục, văn thị kinh pháp, năng phụng hành giả, ư thị thọ chung, sanh An Dưỡng quốc, kiến Vô Lượng Thọ Phật, dữ chư Bồ Tát, quyến thuộc vi nhiễu, sanh bảo liên hoa, tọa sư tử tòa (CBETA, T09, no.263, p.126, c6-9).

          若有女人。於五濁世。最後末俗。聞是經法。能奉行者。於是壽終。生安養國。見無量壽佛。與諸菩薩。眷屬圍繞。生寶蓮華。坐師子座。

          (Nếu có nữ nhân trong đời ngũ trược, nhằm lúc đời mạt cuối cùng, nghe kinh pháp này mà có thể phụng hành, do vậy, khi hết tuổi thọ, sẽ sanh về nước An Dưỡng, thấy Vô Lượng Thọ Phật và các Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, sanh trong hoa sen báu, ngồi trên tòa sư tử).

 

Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

(添品妙法蓮華經)

 

          Nhược Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuế trung, nhược hữu nữ nhân, văn thị kinh điển, như thuyết tu hành, ư thử mạng chung, tức vãng An Lạc thế giới (CBETA, T09, no.264, p.189, b4-6).

          若如來滅后。后五百歲中。若有女人。聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。

          (Nếu sau khi đức Như Lai diệt độ, trong năm trăm năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, tu hành đúng như lời dạy, mạng chung nơi cõi này, sẽ sang thế giới An Lạc).

 

* Phật Thuyết A Duy Việt Trí Giá Kinh

(佛說阿惟越致遮經)

 

          Giảng thuyết thị kinh điển, tắc chí An Lạc quốc, đắc đổ Bình Đẳng Giác, A Di Đà vô niệm, nhi tu tùy kinh nghĩa, nhất thiết Phật sở diễn (CBETA, T09, no.266, p.223, b6-8).

          講說是經典。則至安樂國。得睹平等覺。阿彌陀無念。而修隨經義。一切佛所演。

          (Giảng nói kinh điển này, sẽ đến cõi An Lạc, được thấy đức Bình Đẳng Giác. A Di Đà vô niệm nhưng tu hành thì phải thuận theo ý nghĩa trong kinh do hết thảy các đức Phật đã giảng diễn).

 

* Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Kinh

(不退轉法輪經)

 

          Dục kiến Tam Phật Đà, An Dưỡng nan tư nghị, ưng vị diễn thử kinh, như Phật chi sở thuyết (CBETA, T09, no.267, p.251, a20-21).

          欲見三佛陀。安養難思議。應為演此經。如佛之所說。

          (Muốn thấy Tam Phật Đà (Saṃbuddha, Chánh Giác), cõi An Dưỡng chẳng thể nghĩ bàn, hãy nên diễn giảng kinh này đúng như đức Phật đã nói).

 

* Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Kinh

(佛說廣博嚴凈不退轉法輪經)

 

          Dục vãng An Lạc giới, đắc kiến A Di Đà, quang minh bất khả nghị, ưng lưu bố thị kinh, chư Phật chi sở thuyết (CBETA, T09, no.268, p.282, a16-18).

          欲往安樂界。得見阿彌陀。光明不可議。應流布是經。諸佛之所說。

          (Muốn đến cõi An Lạc, được thấy A Di Đà quang minh chẳng thể bàn, hãy nên lưu truyền kinh này là kinh được nói bởi chư Phật).

 

* Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh

(佛說藥師如來本願功德經)

 

          Nhược dục vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Như Lai sở giả, do đắc văn bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu cố, ư mạng chung thời, hữu bát Bồ Tát, thừa không nhi lai, thị kỳ đạo kính, tức ư bỉ giới, chủng chủng dị sắc Ba Đầu Ma hoa trung, tự nhiên hóa sanh (CBETA, T14, no.449, p.402, c20-24).

          若欲往生西方極樂世界阿彌陀如來所者。由得聞彼世尊藥師琉璃光如來名號故。於命終時。有八菩薩。乘空而來。示其道徑。即於彼界,種種異色。波頭摩華中。自然化生。

          (Nếu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ của A Di Đà Như Lai, do được nghe danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này, khi mạng chung, sẽ có tám vị Bồ Tát vượt hư không mà đến, chỉ vẽ đường lối, sẽ liền ở trong cõi ấy, tự nhiên hóa sanh trong hoa Ba Đầu Ma (Padma, hoa sen đỏ) có đủ các thứ màu lạ lùng).

 

Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh

(月燈三昧經)

 

           Nhược dục đắc kiến Di Đà Phật, cập bỉ An Lạc thế giới đẳng, phục đại bố úy ác thế thời, ưng đương văn trì thị tam-muội (CBETA, T15, no.639, p.551, c8-10).

          若欲得見彌陀佛。及彼安樂世界等。復大怖畏惡世時。應當聞持是三昧。

          (Nếu muốn được thấy Phật Di Đà và thế giới An Lạc của Ngài v.v… lại nhằm lúc đời ác sợ hãi to lớn, hãy nên nghe, trì tam-muội này).

 

Vô Tự Bảo Khiếp Kinh

(無字寶篋經)

 

          Nhược năng thọ trì thử Quảng Bác Nghiêm Thượng Vương Vô Tự Bảo Khiếp pháp môn, nhược năng văn giả, bỉ nhân tắc vi dĩ cung kính ngã, tôn trọng, tán thán. Thiện nam tử! Thị thiện nam tử, thiện nữ nhân, tắc vi lưỡng kiên hà đảm Bồ Đề, bỉ nhân tắc đắc bất đoạn biện tài, đắc thiện thanh tịnh chư Phật thế giới. Mạng chung chi thời, tắc đắc hiện kiến A Di Đà Phật, Thanh Văn, Bồ Tát, đại chúng vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền (CBETA, T17, no.828, p.872, a27-b3).

          若能受持此廣博嚴上王無字寶篋法門。若能聞者。彼人則為已恭敬我。尊重讚歎。善男子。是善男子善女人。則為兩肩荷擔菩提。彼人則得不斷辯才。得善清凈諸佛世界。命終之時。則得現見阿彌陀佛。聲聞菩薩。大眾圍繞。現其人前。

          (Nếu có thể thọ trì pháp môn Quảng Bác Nghiêm Thượng Vương Vô Tự Bảo Khiếp này, nếu có thể nghe, người ấy chính là đã cung kính, tôn trọng, tán thán ta. Này thiện nam tử! Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hai vai gánh vác Bồ Đề. Người ấy sẽ đắc biện tài chẳng gián đoạn, sẽ đắc các thế giới Phật tốt lành, thanh tịnh. Khi mạng chung, sẽ được thấy A Di Đà Phật, Thanh Văn, Bồ Tát, đại chúng vây quanh, hiện ra trước người ấy).

 

* Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ Quang Minh Tạng Kinh

(大乘離文字普光明藏經)

 

          Ngã thử sở thuyết thậm thâm Phương Quảng hy hữu pháp môn, phi chư nhân giả, hữu thiểu thiện căn nhi năng thính thọ. Năng thính thọ giả, tức vi thừa sự cúng dường ư ngã, diệc vi hà đảm Vô Thượng Bồ Đề. Thị nhân đương đắc biện tài vô ngại, quyết định sanh ư thanh tịnh Phật độ. Thị nhân lâm chung, định đắc thân kiến A Di Đà Phật, Bồ Tát, đại chúng (CBETA, T17, no.829, p.873, c18-23).

          我此所說甚深方廣希有法門。非諸仁者。有少善根而能聽受。能聽受者。即為承事供養於我。亦為荷擔無上菩提。是人當得辯才無礙。決定生於清凈佛土。是人臨終。定得親見阿彌陀佛菩薩大眾。

          (Pháp môn Phương Quảng hiếm có rất sâu này do ta nói, chẳng phải là các vị nhân giả có chút ít thiện căn mà hòng nghe nhận được. Người có thể nghe nhận chính là đã thừa sự, cúng dường ta, và cũng gánh vác Vô Thượng Bồ Đề. Người ấy sẽ đắc biện tài vô ngại, quyết định sanh về cõi Phật thanh tịnh. Người ấy lâm chung, nhất định sẽ được đích thân thấy A Di Đà Phật, Bồ Tát, đại chúng).

 

Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn Kinh

(大乘遍照光明藏無字法門經)

         

          Nhược đắc văn thử hy hữu pháp môn, đương tri thị nhân, cửu dĩ thành tựu vô lượng phước huệ. Đương tri thị nhân tắc vi thừa sự cúng dường ư ngã, đương tri thị nhân tắc vi hà đảm Phật đại Bồ Đề. Đương tri thị nhân quyết định đương đắc thành tựu biện tài, đương tri thị nhân quyết định đương đắc thanh tịnh Phật độ. Đương tri thị nhân lâm mạng chung thời, định đương đắc kiến A Di Đà Phật (CBETA, T17, no.830, p.875, c9-13).

          若得聞此希有法門。當知是人。久已成就無量福慧。當知是人。則為承事供養於我。當知是人。則為荷擔佛大菩提。當知是人。決定當得成就辯才。當知是人決定當得清凈佛土。當知是人。臨命終時。定當得見阿彌陀佛。

          (Nếu được nghe pháp môn hiếm có này, hãy nên biết người ấy thành tựu vô lượng phước huệ đã lâu. Hãy nên biết người ấy thừa sự, cúng dường ta. Hãy nên biết người ấy gánh vác Đại Bồ Đề của Phật. Hãy nên biết người ấy quyết định sẽ thành tựu biện tài, hãy nên biết người quyết định sẽ đạt được cõi Phật thanh tịnh. Hãy nên biết người ấy khi mạng sắp hết, nhất định sẽ được thấy A Di Đà Phật).

 

* Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh

(佛說如來智印經)

 

          Ngã niệm quá khứ hằng sa kiếp, Phật hiệu Phước Quang Thế Gian Giải, kỳ thọ thất thập lục vạn ức, Thanh Văn chúng số vô hạn lượng. Hữu Chuyển Luân Vương danh Huệ Ngự, phu nhân Nguyệt Quán, thứ danh Viêm. Xả ly gia ái cầu chánh pháp. Ư nhất ức tuế thường hộ trì lục thập vạn ức tam thập vạn ư thử chư Phật hộ trì chánh pháp, tam thập hằng sa vị lai Phật hộ trì chánh pháp bất đoạn tuyệt. Thời Huệ Ngự vương A Súc Phật, nhữ đẳng ư bỉ thường câu sanh, dĩ hộ pháp duyên xả nữ thân, đương sanh Vô Lượng Cực Lạc quốc. Thử chúng hộ pháp diệc đương sanh, nhữ tương dục diệt vi dĩ trụ, tất sanh Cực Lạc thiên diệp hoa, tướng hảo trang nghiêm vi Phật tử. Ký sanh bỉ quốc cúng Chánh Giác. Trang Nghiêm Vương Kiếp vô kinh cức, ư bỉ đắc thành vô thượng đạo, chấp trì chánh pháp cập thiên nhân. Nhược hữu thư tả thử pháp ấn, độc tụng, tuyên thị, vị nhân thuyết. Thử công đức thân bất khả nghị, Phật tử đương sanh Cực Lạc quốc (CBETA, T15, no.633).

          我念過去恆沙劫。佛號福光世間解。其壽七十六萬億。聲聞眾數無限量。有轉輪王名慧御。夫人月觀次名炎。舍離家愛求正法。於一億歲常護持。六十萬億三十萬。於此諸佛護正法。三十恆沙未來佛。護持正法不斷絕。時慧御王阿閦佛。汝等於彼常俱生。以護法緣舍女身。當生無量極樂國。此眾護法亦當生。汝將欲滅為已住。必生極樂千葉華。相好莊嚴為佛子。既生彼國供正覺。莊嚴王劫無荊棘。於彼得成無上道。執持正法及天人。若有書寫此法印。讀誦宣示為人說。此功德身不可議。佛子當生極樂國。

          (Ta nhớ hằng sa kiếp trong quá khứ, có Phật hiệu là Phước Quang Thế Gian Giải, Ngài thọ bảy mươi sáu vạn ức năm. Chúng Thanh Văn chẳng có hạn lượng. Có Chuyển Luân Vương tên là Huệ Ngự, phu nhân là Nguyệt Quán, thứ thất tên là Viêm. Vua lìa bỏ tình yêu thương gia đình để cầu chánh pháp. Trong một ức năm, thường hộ trì chánh pháp của sáu mươi vạn ức ba mươi vạn chư Phật, hộ trì chánh pháp của ba mươi hằng sa vị lai Phật chẳng đoạn tuyệt. Vua Huệ Ngự thuở ấy [hiện thời] chính là A Súc Phật, các ông thường sanh cùng một chỗ với Ngài. Do duyên hộ pháp mà bỏ thân nữ, sẽ sanh trong cõi Vô Lượng Cực Lạc. Các vị hộ pháp này cũng sẽ sanh [vào đó], khi ông sắp diệt độ, ắt sanh trong đóa hoa ngàn cánh nơi Cực Lạc, làm Phật tử tướng hảo trang nghiêm. Đã sanh vào cõi ấy, sẽ cúng dường đấng Chánh Giác. Kiếp Trang Nghiêm Vương chẳng có gai góc, trong kiếp đó, ông sẽ thành vô thượng đạo, nắm giữ chánh pháp và trời, người. Nếu có kẻ nào biên chép pháp ấn này, đọc, tụng, tuyên nói, chỉ dạy, vì người khác giảng giải, tấm thân công đức của người ấy sẽ chẳng thể bàn! Phật Tử sẽ sanh về cõi Cực Lạc).

 

* Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh

(不空罥索陀羅尼自在王咒經)

         

          Nhược hữu nhân thọ trì thử chú, dĩ chư hoa, hương, tràng phan, bảo cái cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, chung bất đọa ư địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư ác thú trung, đương sanh Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật tiền, thọ mạng vô lượng, nhất thiết giai như Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát oai đức, thần lực (CBETA, T20, no.1097, p.432, a10-13).

          若有人受持此咒。以諸花香幢幡寶蓋供養。恭敬尊重讚歎。終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中。當生極樂世界阿彌陀佛前。壽命無量。一切皆如聖觀自在菩薩威德神力。

          (Nếu có người thọ trì chú này, dùng các thứ hoa, hương, tràng phan, lọng báu để cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, trọn chẳng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong các đường ác, sẽ sanh trước mặt Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, thọ mạng vô lượng, hết thảy đều như oai đức và thần lực của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát).

 

* Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Kinh

(不空罥索陀羅尼經)

 

          Nhược hữu thọ trì độc tụng thử chú, dĩ hoa, tán hương, thiêu hương, đồ hương, hoa man, phan, cái, tràng đẳng cung kính, cúng dường, tôn kính, tán thán chi giả, bỉ đương đắc sanh Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ Phật sát, thọ mạng vô lượng (CBETA, T20, no.1096, p.419, b5-8).

          若有受持讀誦此咒。以華散香燒香塗香華鬘幡蓋幢等。恭敬供養尊敬讚歎之者。彼當得生極樂世界無量壽佛剎。壽命無量。

          (Nếu có người thọ trì, đọc tụng chú này, dùng hoa, hương rời (hương bột), hương đốt, hương bôi, tràng hoa, phan, lọng, tràng v.v… để cung kính, cúng dường, tôn kính, tán thán, người ấy sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc là cõi nước của Vô Lượng Thọ Phật, thọ mạng vô lượng).

 

* Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh

(不空罥索神變真言經)

 

          Nhược dục thường kiến A Di Đà Phật, nhất thiết chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư thiên thần giả, mỗi nhật đương tụng thỉnh triệu chân ngôn, gia trì hương vương, thiêu trác cúng dường nhất thiết chư Phật, Bồ Tát, chư thiên, hương yên bất đoạn. Tác pháp tụng trì như thị chân ngôn, thời biệt bất khuyết, hằng ư mộng trung, đổ kiến nhất thiết.

          Như thị Liên Hoa Thủ Ấn Tam-muội-da, nhược thường nhất nhất y tam-muội-da tự quán tương ứng thọ trì, độc tụng giả, sở hữu cái chướng, Ngũ Nghịch trọng tội đương tự trừ diệt, bất trụy ác đạo. Phàm sở thi vi tắc đắc thành, kiến Bất Không Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa mạn-noa-la tam-muộida. Ư đương lai thế, chứng thú A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề xứ, vi A Di Đà Phật chi chân tử, tùng pháp hóa sanh.

          Quán Thế Âm Bồ Tát nhất thời hiện thân nghênh chân ngôn giả vãng ư Tây Phương, liên hoa hóa sanh, đắc Túc Trụ Trí, ức kiếp sanh sự nhi giai thức tri, nãi chí Bồ Đề. Thị Bất Không Vương Tâm Đà La Ni Chân Ngôn mạn-đồ-la ấn tam-muội-da nhật tụng thiên ngôn, vị nhân ái kính. Nhược mạng chung dĩ, trực sanh Tây Phương, liên hoa hóa sanh, thức Túc Trụ Trí.

          Nhược thường bạch nguyệt bát nhật, thập ngũ nhật, trú dạ bất thực, đoạn chư ngôn luận, tụng trì mẫu đà-la-ni chân ngôn, bí mật tâm chân ngôn giả, tắc đắc vô thỉ nhất thiết tội chướng tận giai tiêu diệt. Nhược mạng chung hậu, đương đắc vãng sanh An Lạc quốc độ.

          Hựu tụng mẫu đà-la-ni chân ngôn, bí mật tâm chân ngôn nhất bách bát biến, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện chân tịnh thân, thọ dữ Nhất Thiết Quảng Đại Thành Tựu Thanh Tịnh Liên Hoa Quyến Tác tam-muội-da. A Di Đà Phật hiện tiền tán ngôn: “Thiện tai! Thiện tai! Trì chân ngôn giả, nhữ kim cúng dường Bất Không Quyến Tác Quán Thế Âm tượng giả, nãi đương thừa sự cúng dường lục thập tứ thiên Như Lai sở thực chủng thiện căn”.

          Đắc chứng Bất Không Đại Ma Ni Hải Thanh Tịnh Cát Tường Liên Hoa Quán tam-muội-da, thọ mạng vạn tuế, cung điện trục thân, đằng vãng Tây Phương A Di Đà Phật tiền, thính văn thâm pháp, đắc thọ ký biệt (CBETA, T20, no.1092).

          若欲常見阿彌陀佛一切諸佛諸大菩薩諸天神者。每日當誦請召真言。加持香王燒焯供養一切諸佛菩薩諸天。香煙不斷。作法誦持如是真言。時別不闕。恆於夢中。睹見一切。

          如是蓮花手印三昧耶。若常一一依三昧耶字觀相應受持讀誦者。所有蓋障五逆重罪。當自除滅。不墜惡道。凡所施為則得成。見不空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶。於當來世。證趣阿耨多羅三藐三菩提處。為阿彌陀佛之真子。從法化生。

          觀世音菩薩一時現身迎真言者往於西方。蓮華化生。得宿住智。億劫生事。而皆識知。乃至菩提。是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧耶。日誦千言。為人愛敬。若命終已。直生西方。蓮花化生。識宿住智。

          若常白月八日十五日。晝夜不食。斷諸言論。誦持母陀羅尼真言秘密心真言者。則得無始一切罪障盡皆消滅。若命終后。當得往生安樂國土。

          又誦母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍。觀世音菩薩現真凈身。授與一切廣大成就清凈蓮華罥索三昧耶。阿彌陀佛現前贊言。善哉善哉。持真言者。汝今供養不空罥索觀世音像者。乃當承事供養六十四千如來所植種善根。

          得證不空大摩尼海清凈吉祥蓮華觀三昧耶。壽命萬歲。宮殿逐身。騰往西方阿彌陀佛前。聽聞深法。得授記別。

          (Nếu muốn thường thấy A Di Đà Phật, hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát, các vị thiên thần, mỗi ngày hãy nên tụng chân ngôn Thỉnh Triệu, gia trì vào loại hương tốt nhất, đốt lên để cúng dường hết thảy chư Phật, Bồ Tát, chư thiên, khói hương chẳng ngưng dứt. Tác pháp để tụng trì chân ngôn như thế, đừng để thiếu sót lúc nào, sẽ luôn ở trong mộng trông thấy hết thảy.

          Đối với Liên Hoa Thủ Ấn Tam-muội-da như thế, nếu đối với mỗi điều, thường nương theo cách quán chữ tương ứng tam-muội-da để thọ trì, đọc tụng thì tất cả cái chướng, trọng tội Ngũ Nghịch sẽ tự trừ diệt, chẳng rơi vào ác đạo. Mọi chuyện thực hiện đều thành tựu, thấy Bất Không Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa mạn-noa-la tam-muội-da. Trong đời tương lai, sẽ chứng đắc, đạt đến chỗ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, là con thật sự của A Di Đà Phật, từ pháp hóa sanh.

          Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ nhất thời hiện thân đón người trì chân ngôn về Tây Phương. [Người ấy] hóa sanh trong hoa sen, đắc Túc Trụ Trí, chuyện trong ức kiếp đời đều hay biết, cho đến Bồ Đề. Hằng ngày tụng một ngàn lần Bất Không Vương Tâm Đà La Ni Chân Ngôn mạn-noa-la tam-muội-da này, sẽ được mọi người yêu kính. Nếu mạng chung, sẽ sanh thẳng về Tây Phương, hóa sanh trong hoa sen, biết Túc Trụ Trí.

          Nếu thường trong ngày mồng Tám và Mười Lăm của Bạch Nguyệt, ngày đêm chẳng ăn, dứt các nói năng, tụng trì mẫu đà-la-ni chân ngôn và bí mật tâm chân ngôn, hết thảy tội chướng từ vô thỉ thảy đều tiêu diệt hết. Nếu sau khi mạng chung, sẽ được vãng sanh An Lạc quốc độ.

          Lại nữa, tụng mẫu đà-la-ni chân ngôn và bí mật tâm chân ngôn một trăm lẻ tám biến, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân chân tịnh, truyền trao Nhất Thiết Quảng Đại Thành Tựu Thanh Tịnh Liên Hoa Quyến Tác tam-muội-da. A Di Đà Phật hiện tiền, khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Này người trì chân ngôn! Ngươi nay cúng dường tượng Bất Không Quyến Tác Quán Thế Âm chính là đã gieo trồng thiện căn thừa sự, cúng dường sáu mươi bốn ngàn đức Như Lai”.

          Chứng đắc Bất Không Đại Ma Ni Hải Thanh Tịnh Cát Tường Liên Hoa Quán tam-muội-da, thọ mạng một vạn năm, cung điện theo thân, bay về trước mặt Tây Phương A Di Đà Phật, lắng nghe pháp sâu, được thọ ký).

 

Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh

(佛說十一面觀世音神咒經)

 

          Trì thử chú giả, hiện thân phục đắc tứ chủng quả báo. Hà giả vi tứ? Nhất giả, lâm mạng chung thời, đắc kiến thập phương vô lượng chư Phật. Nhị giả vĩnh bất đọa địa ngục. Tam giả bất vị nhất thiết cầm thú sở hại. Tứ giả mạng chung chi hậu sanh Vô Lượng Thọ quốc (CBETA, T20, no.1070, p.149, b14-24).

          持此咒者。現身復得四種果報。何者為四。一者臨命終時得見十方無量諸佛。二者永不墮地獄。三者不為一切禽獸所害。四者命終之後生無量壽國。

          (Người trì chú này, thân hiện đời lại được bốn thứ quả báo. Những gì là bốn? Một là khi lâm chung, sẽ thấy mười phương vô lượng chư Phật. Hai là vĩnh viễn chẳng đọa địa ngục. Ba là chẳng bị hết thảy chim, thú làm hại. Bốn là sau khi mạng chung, sẽ sanh về nước Vô Lượng Thọ).

 

* Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh

(十一面神咒心經)

 

          Phục đắc tứ chủng công đức thắng lợi. Nhất giả lâm mạng chung thời, đắc kiến chư Phật. Nhị giả chung bất đọa chư ác thú. Tam giả bất nhân hiểm ách nhi tử. Tứ giả đắc sanh Cực Lạc thế giới (CBETA, T20, no.1071, p.152b32-26).

          復得四種功德勝利。一者臨命終時。得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不因險厄而死。四者得生極樂世界。

          (Lại được bốn thứ công đức, lợi ích thù thắng, một là khi lâm chung, được thấy chư Phật. Hai là trọn chẳng bất đọa vào các đường ác. Ba là chẳng do hiểm nguy, tai ách mà chết. Bốn là được sanh vào thế giới Cực Lạc).

 

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh

(佛頂尊勝陀羅尼經)

 

          Nhật nhật tụng thử đà-la-ni nhị thập nhất biến, tội diệt, phước tăng, chúng nhân ái kính, mạng chung chi hậu, sanh Cực Lạc quốc (CBETA, T19, no.968, p.354, c3-4).

          日日誦此陀羅尼二十一遍。罪滅福增。眾人愛敬。命終之後。生極樂國。

          (Hằng ngày tụng đà-la-ni này hai mươi mốt biến, tội diệt, phước tăng, mọi người yêu kính. Sau khi đã mất, sẽ sanh về cõi Cực Lạc).

 

* Phật Đảnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh

(佛頂最勝陀羅尼經)

 

          Nhược hữu văn như thị chú giả, tận kỳ thọ mạng, vãng Cực Lạc quốc, liên hoa hóa sanh, thường thức Túc Mạng (CBETA, T19, no.969, p.356, c24-25).

          若有聞如是咒者。盡其壽命。往極樂國。蓮華化生。常識宿命。

          (Nếu có người nghe chú như thế này, khi hết thọ mạng, sẽ về nước Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen, thường biết Túc Mạng).

 

Đà La Ni Tập Kinh

(陀羅尼集經)

 

          Nhược hữu nhân năng nhật nhật cúng dường, tác ấn, trì chú, lâm mạng chung thời, mi gian quang minh, như A Di Đà Phật hào quang tương tự (CBETA, T18, no.901, p.797, c17-18).

          若有人能日日供養。作印持咒。臨命終時。眉間光明。如阿彌陀佛毫光相似。

          (Nếu có người có thể hằng ngày cúng dường, kết ấn, trì chú, khi lâm chung, quang minh giữa hai mày sẽ tương tự như quang minh nơi tướng bạch hào của A Di Đà Phật).

 

Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh

(如來方便善巧咒經)

 

          Nhược năng như pháp tận mạng thọ trì, xả thọ chi hậu, sanh An Lạc quốc (CBETA, T21, no.1334, p.566, b6-7).

          若能如法盡命受持。舍壽之後生安樂國。

          (Nếu có thể đúng pháp thọ trì cho đến hết đời, sau khi xả mạng, sẽ sanh về cõi An Lạc).

 

* Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Kinh

(虛空藏菩薩問七佛陀羅尼經)

 

          Nhược năng nhật nhật thọ trì, kỳ nhân mạng chung, tắc vãng sanh Vô Lượng Thọ quốc, bất sanh nhân trung (CBETA, T21, no.1333, p.563, a21-22).

          若能日日受持。其人命終。則往生無量壽國。不生人中。

          (Nếu có thể hằng ngày thọ trì, người ấy mạng chung sẽ vãng sanh cõi Vô Lượng Thọ, chẳng sanh trong loài người).

 

* Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh

(無垢凈光大陀羅尼經)

 

          Y pháp thất biến niệm tụng thần chú, linh nhữ mạng căn hoàn phục, tăng trưởng. Cửu hậu thọ chung, sanh Cực Lạc giới, ư bách thiên kiếp thọ đại thắng lạc.       

          Nhược hộ tịnh nhật biệt nhất biến, niệm tụng thử chú, mãn túc bách niên, thị nhân mạng chung sanh Cực Lạc giới.

          Nhược hữu tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, nhược tạo tháp, nhược giáo nhân tạo, nhược tu cố tháp, nhược tạo tiểu tháp, hoặc dĩ nê tác, hoặc dụng chuyên thạch, ưng tiên chú mãn nhất thiên bát biến. Nhiên hậu tạo tác kỳ tháp, phân lượng hoặc như trảo giáp, hoặc trường nhất trửu, nãi chí do-tuần. Dĩ kỳ chú lực cập chí tâm cố, ư nê đẳng trung, xuất diệu hương khí… thường vị nhất thiết chư Phật ức niệm, nhi dữ thọ ký, sanh Cực Lạc giới.

          Nhược kiến thử tháp giả, diệt Ngũ Nghịch tội, văn tháp linh thanh, tiêu chư ác nghiệp, xả thân đương sanh Cực Lạc thế giới (CBETA, T19, no.1024).

          依法七遍念誦神咒。令汝命根還復增長。久后壽終生極樂界。於百千劫受大勝樂。

          若護凈日別一遍。念誦此咒。滿足百年。是人命終。生極樂界。

          若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。若造塔。若教人造。若修故塔。若造小塔。或以泥作。或用磚石。應先咒滿一千八遍。然後造作其塔。分量或如爪甲。或長一肘。乃至由旬。以其咒力及至心故。於泥等中。出妙香氣。常為一切諸佛憶念。而與授記。生極樂界。

          若見此塔者。滅五逆罪。聞塔鈴聲。消諸惡業。捨身當生極樂世界。

          (Theo đúng pháp tụng niệm thần chú bảy lần, sẽ khiến cho mạng căn của ông được phục hồi, tăng trưởng. Lâu sau, hết tuổi thọ, sanh về cõi Cực Lạc, trong trăm ngàn kiếp hưởng sự vui thù thắng to lớn.   

          Nếu mỗi ngày hộ tịnh một lần, tụng niệm chú này trọn đủ trăm năm, khi người ấy mạng chung, sẽ sanh về cõi Cực Lạc.

          Nếu có tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di hoặc là tạo tháp, hoặc bảo người khác tạo, hoặc tu bổ tháp cũ, hoặc tạo tháp nhỏ, hoặc dùng đất bùn để làm, hoặc dùng gạch, đá, trước hết, hãy nên tụng chú đủ số một ngàn lẻ tám lần. Sau đấy, tạo tác tháp ấy, kích thước hoặc to bằng móng tay, hoặc cao một khủy tay, cho đến cao một do-tuần. Do sức của thần chú và sự chí tâm, từ trong [các vật liệu sử dụng] như bùn v.v… sẽ tỏa ra mùi thơm mầu nhiệm… thường được hết thảy chư Phật ức niệm, thọ ký, sẽ sanh về cõi Cực Lạc.

          Nếu thấy tháp ấy, sẽ diệt tội Ngũ Nghịch, nghe tiếng linh treo trên tháp, sẽ tiêu các ác nghiệp, xả thân sẽ sanh về thế giới Cực Lạc).

 

* Phật Thuyết Bảo Võng Kinh

(佛說寶網經)

 

          Ư mạt hậu thế, văn thử kinh giả, phước siêu ư bỉ, vô năng hạn lượng, khải thọ kinh điển, tinh tư vô để, du chư Phật độ bất khả kế hội, kiến chư Chánh Giác, giảng vô hạn pháp, kiến A Di Đà, A Súc Như Lai (CBETA, T14, no.433, p.86, c21-23).

          於後末世。聞此經者。福超於彼。無能限量。啟受經典。精思無底。游諸佛土。不可計會。見諸正覺。講無限法。見阿彌陀阿閦如來。

          (Vào đời mạt sau này, kẻ nghe kinh này, phước vượt trỗi người khác chẳng thể hạn lượng. Khải thỉnh, tiếp nhận kinh điển, chuyên ròng suy nghĩ không cùng tận, dạo chơi các cõi Phật chẳng thể tính kể, thấy các đấng Chánh Giác, nói pháp chẳng có ngằn hạn, thấy A Di Đà, A Súc Như Lai).

 

Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh

(大方等陀羅尼經)

 

          Ma Ha Đản Trì[2] đà-la-ni oai thần chi lực, năng trí chúng sanh đáo An Lạc quốc (CBETA, T21, no.1339, p.651, b14-15).

          摩訶袒持陀羅尼威神之力。能致眾生到安樂國。

          (Sức oai thần của Ma Ha Đản Trì đà-la-ni có thể đưa chúng sanh đến cõi An Lạc).

 

* Phật Thuyết A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh

(佛說阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經)

 

          Thọ trì thử Cổ Âm Thanh Vương đà-la-ni, thập nhật, thập dạ, lục thời chuyên niệm, ngũ thể đầu địa, lễ kính bỉ Phật, kiên cố chánh niệm, tất trừ tán loạn, thiện năng linh tâm niệm niệm bất tuyệt, thập nhật chi trung, tất đắc kiến bỉ A Di Đà Phật (CBETA, T12, no.370, p.352, c3-6).

          受持此鼓音聲王陀羅尼。十日十夜。六時專念。五體投地。禮敬彼佛。堅固正念。悉除散亂。善能令心念念不絕。十日之中。必得見彼阿彌陀佛。

          (Thọ trì Cổ Âm Thanh Vương đà-la-ni này, mười ngày mười đêm sáu thời chuyên niệm, năm vóc gieo xuống đất, lễ kính đức Phật ấy, chánh niệm kiên cố, tán loạn đều trừ, khéo có thể giữ sao cho cái tâm niệm niệm chẳng dứt, trong vòng mười ngày, ắt được thấy A Di Đà Phật).

 

* Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh

(五千五百佛名神咒除障滅罪經)

 

          Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân trì thử đà-la-ni giả, ư chư quỷ thần đắc vô sở úy, chuyển thử nhất sanh, đổ Di Đà Phật (CBETA, T14, no.443, p.330, a16-17).

          若有善男子善女人持此陀羅尼者。於諸鬼神。得無所畏。轉此一生。睹彌陀佛。

          (Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân trì đà-la-ni này, sẽ không sợ hãi các quỷ thần, sau khi xả thân này, sẽ thấy Phật Di Đà).

 

* Đại Pháp Cổ Kinh

(大法鼓經)

 

          Tuyên dương thử kinh, bất cố thân mạng, bách niên thọ chung, sanh An Lạc quốc (CBETA, T09, no.270, p.294, c1-2).

          宣揚此經。不顧身命。百年壽終。生安樂國。

          (Tuyên dương kinh này, chẳng đoái hoài thân mạng, sau khi đã hết trăm năm tuổi thọ, sẽ sanh về cõi An Lạc).

 

* Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh

 (佛說一切法功德莊嚴王經)

 

          Nhược hữu tạm văn thử kinh, lễ bái, tán thán, cúng dường, cung kính, hoạch vô lượng phước. Hà huống thư tả, độc tụng, thọ trì, chủng chủng hương hoa nhi vi cúng dường, cập thuyết pháp sư dĩ y thực đẳng nhi vi cúng dường. Như thị chi nhân nhất thiết chư Phật cộng sở hộ niệm, vị kỳ thọ ký, đương đắc vãng sanh An Lạc thế giới. Như thị pháp sư, dữ Phật vô dị.

          Phật ngôn: “Thiện tai! Thiện tai! Thiện nam tử, ngã diệc cúng dường như thị pháp sư, diệc vị thọ ký đương đắc sanh ư An Lạc thế giới, tốc thú Bồ Đề” (CBETA, T21, no.1374, p891, c1-2).

          若有暫聞此經。禮拜讚歎供養恭敬。獲無量福。何況書寫讀誦受持。種種香花而為供養。及說法師以衣食等而為供養。如是之人。一切諸佛共所護念。為其授記。當得往生安樂世界。如是法師。與佛無異。佛言善哉善哉。善男子。我亦供養如是法師。亦為授記當得生於安樂世界。速趣菩提

          (Nếu có kẻ tạm nghe kinh này, bèn lễ bái, tán thán, cúng dường, cung kính, sẽ được vô lượng phước. Huống hồ biên chép, đọc tụng, thọ trì, dùng các thứ hương, hoa để cúng dường, và cúng dường vị thầy thuyết pháp bằng áo, cơm v.v… Người như thế sẽ được hết thảy chư Phật cùng hộ niệm, sẽ được các Ngài thọ ký, sẽ được vãng sanh thế giới An Lạc. Vị pháp sư như thế chẳng khác gì Phật!

          Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Này thiện nam tử! Ta cũng cúng dường vị pháp sư như thế, cũng sẽ thọ ký vị ấy được sanh về thế giới Cực Lạc, mau chóng tiến đến Bồ Đề”).

 

* Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh

(廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經)

         

          Nhược tụng trì nhất biến, do đắc như thị vô lượng công đức, huống phục như pháp tác đàn. Nhược hữu tâm niệm địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, ác thú chư khổ não giả, bỉ đẳng chúng sanh tất mông giải thoát, đắc sanh Cực Lạc thế giới (CBETA, T19, no.1006, p.646, b24-27).

          若誦持一遍。猶得如是無量功德。況復如法作壇。若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者。彼等眾生。悉蒙解脫。得生極樂世界。

          (Nếu tụng trì một lần, còn được vô lượng công đức như thế, huống hồ đúng pháp lập đàn. Nếu có tâm nghĩ đến địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, những kẻ khổ não trong các đường ác, những chúng sanh ấy ắt đều được giải thoát, được sanh về thế giới Cực Lạc).

 

Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú Kinh

(大陀羅尼末法中一字心咒經)

 

          Nhược dục đắc liên hoa pháp thành tựu giả, dĩ tử đàn mộc vi nhất liên hoa. Nhị nhật vật thực, tả thủ chấp hoa, ư tượng tiền tọa, chí kỳ hỏa xuất. Đương nhĩ chi thời, cập chư đồng bạn phi đằng hư không, ư minh tiên chúng, vi Chuyển Luân Vương, ư bỉ xả mạng, đắc sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ (CBETA, T19, no. 956, p.319, c10-14).

          若欲得蓮花法成就者。以紫檀木。為一蓮華。二日勿食。左手執華。於像前坐。至其火出。當爾之時。及諸同伴飛騰虛空。於明仙眾。為轉輪王。於彼捨命。得生西方極樂國土。

          (Nếu muốn được thành tựu nơi pháp liên hoa, hãy dùng gỗ tử đàn làm một hoa sen. Hai ngày chẳng ăn, tay trái cầm hoa, ngồi trước tượng cho đến khi [hoa sen ấy] bốc lửa. Ngay trong khi ấy, sẽ cùng đồng bạn bay vọt lên hư không, làm Chuyển Luân Vương trong các vị minh tiên[3]. Xả mạng nơi đó, được sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc độ).

 

* Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh

(佛說無量功德陀羅尼經)

 

          Nhược hữu chúng sanh đắc văn thử đà-la-ni, mỗi nhật thần triêu tụng nhị thập nhất biến, thị nhân ư thiên kiếp trung sở tích ác nghiệp tất giai tiêu diệt, hiện thân hoạch đắc an ổn, khoái lạc. Nhược nhân chí tâm trì tụng nhất lạc-xoa số, thị nhân đương lai đắc kiến Từ Thị Bồ Tát. Nhược trì tụng nhị lạc-xoa số, đương lai đắc kiến Quán Tự Tại Bồ Tát. Nhược trì tụng tam lạc-xoa số, đương lai đắc kiến Vô Lượng Thọ Phật (CBETA, T19, no. 934, p.80, b1-6).

          若有眾生得聞此陀羅尼。每日晨朝誦二十一遍。是人於千劫中所積惡業。悉皆消滅。現身獲得安隱快樂。若人至心持誦一洛叉數。是人當來得見慈氏菩薩。若持誦二洛叉數。當來得見觀自在菩薩。若持誦三洛叉數。當來得見無量壽佛。

          (Nếu có chúng sanh được nghe đà-la-ni này, sáng sớm mỗi ngày tụng hai mươi mốt lần, ác nghiệp đã tích tụ trong ngàn kiếp của người ấy thảy đều tiêu diệt, thân hiện tại đạt được an ổn, vui sướng. Nếu ai chí tâm trì tụng số đến một lạc-xoa[4], trong tương lai sẽ được thấy Từ Thị Bồ Tát. Nếu trì tụng số đến hai lạc-xoa, trong tương lai sẽ được thấy Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu trì tụng số đến ba lạc-xoa, trong tương lai sẽ được thấy Vô Lượng Thọ Phật).

 

* Phật Thuyết Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh

(佛說大集會正法經)

         

          Nhược nhân ư thử chánh pháp, năng thính thọ, thư tả nhất tứ cú kệ giả, thị nhân đương sanh quá cửu thập ngũ thiên câu-chi Phật sát dĩ, đắc chí Cực Lạc thế giới, kiến Phật văn pháp, thọ mạng bát vạn tứ thiên kiếp (CBETA, T13, no. 424, p.982, a6-9).

          若人於此正法。能聽受書寫一四句偈者。是人當生過九十五千俱胝佛剎已。得至極樂世界。見佛聞法。壽命八萬四千劫。

          (Nếu ai đối với chánh pháp này mà có thể lắng nghe, biên chép một bài kệ bốn câu, người ấy sẽ sanh qua khỏi chín mươi lăm ngàn câu-chi cõi Phật để đến thế giới Cực Lạc, thấy Phật nghe pháp, thọ mạng tám vạn bốn ngàn kiếp).

 

* Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn Kinh

(不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經)

 

          Dĩ nhất thiết Bất Không Như Lai Tỳ Lô Giá Na Như Lai chân thật đại nguyện đại quán đảnh quang chân ngôn thần thông, oai lực gia trì sa thổ chi lực, ứng thời tức đắc quang minh cập thân trừ chư tội báo, xả thử khổ thân, vãng ư Tây Phương Cực Lạc quốc độ, liên hoa hóa sanh, nãi chí Bồ Đề, cánh bất đọa lạc (CBETA, T19, no. 1002, p.606, b26-c1).

          以一切不空如來不空毗盧遮那如來,真實大願大灌頂光真言神通威力加持沙土之力。應時即得光明及身除諸罪報。舍此苦身。往於西方極樂國土。蓮華化生。乃至菩提。更不墮落。

          (Do thần thông và oai lực từ Chân Thật Đại Nguyện Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn của hết thảy Bất Không Như Lai và Tỳ Lô Giá Na Như Lai gia trì vào cát và đất, ngay lập tức sẽ được quang minh chiếu đến thân, trừ các tội báo. Xả cái thân khổ sở này, sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc độ, hóa sanh trong hoa sen, cho đến khi chứng đắc Bồ Đề, chẳng đọa lạc nữa).

 

Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh

(佛說大乘莊嚴寶王經)

 

          Thử Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh trung, tự nhiên xuất vi diệu thanh, thị chư ngạ quỷ văn kỳ thanh, sở chấp Thân Kiến, tuy như sơn phong, cập chư phiền não, Kim Cang trí chử phá hoại vô dư, tiện đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới, giai vi Bồ Tát.

          Nhược nhân đắc văn như thị kinh vương, nhi năng độc tụng, thị nhân nhược hữu ngũ vô gián nghiệp, giai đắc tiêu trừ. Lâm mạng chung thời, hữu thập nhị Như Lai nhi lai nghênh chi, cáo thị nhân ngôn: “Thiện nam tử! Vật ưng khủng bố. Nhữ ký văn thị Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, thị chủng chủng đạo, vãng sanh Cực Lạc thế giới, hữu vi diệu cái, thiên quan, nhị đang, thượng diệu y phục, hiện như thị tướng, mạng chung quyết định vãng sanh Cực Lạc thế giới” (CBETA, T20, no.1050).

          此大乘莊嚴寶王經中。自然出微妙聲。是諸餓鬼聞其聲。所執身見。雖如山峰。及諸煩惱。金剛智杵。破壞無餘。便得往生極樂世界。皆為菩薩。

          若人得聞如是經王。而能讀誦。是人若有五無間業。皆得消除。臨命終時。有十二如來而來迎之。告是人言。善男子。勿應恐怖。汝既聞是大乘莊嚴寶王經。示種種道。往生極樂世界。有微妙蓋天冠弭璫上妙衣服。現如是相。命終決定往生極樂世界。

          (Trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương này, tự nhiên phát ra tiếng vi diệu, các ngạ quỷ ấy nghe âm thanh ấy, tuy chấp trước Thân Kiến như chót núi [cao ngất ngưởng] và các phiền não [đều bị] chày kim cang trí huệ phá nát chẳng còn sót, liền được sanh về thế giới Cực Lạc, đều là Bồ Tát.

          Nếu ai được nghe vua trong các kinh như thế này mà có thể đọc, tụng, kẻ ấy nếu có nghiệp ngũ vô gián sẽ đều tiêu trừ. Khi lâm chung, có mười hai vị Như Lai đến đón, bảo người ấy rằng: “Này thiện nam tử! Chớ nên kinh hãi! Ông đã nghe kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương này dạy các thứ đạo, vãng sanh thế giới Cực Lạc, có lọng vi diệu, mão trời, bông tai, y phục thượng diệu, hiện tướng như vậy, mạng chung chắc chắn vãng sanh thế giới Cực Lạc”).

 

A Rị Đa La Đà La Ni A Rô Lực Kinh

(阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經)

 

          Hựu tiên tạo thập vạn tháp, ư nhất nhất tháp tiền, tụng nhất vạn biến, như pháp cúng dường giả, sở cầu Tất Địa giai đắc. Xả thân dĩ, nhậm ý vãng sanh Cực Lạc thế giới.

          Hựu ư trực hướng hải tuyền thủy ngạn, tụ sa tạo nhất câu-chi tháp, mỗi tháp tiền tụng nhất lạc-xoa. Hữu nạn diệt trọng tội ưng đọa địa ngục, tất diệt vô dư, nhưng kiến thánh giả, mạng chung sanh Cực Lạc quốc độ, nãi chí thành Phật.

          Hựu tâm niệm tụng quán tưởng, tâm tác tháp hình, nãi chí bát bách biến, thử nhân mạng chung sanh Cực Lạc quốc độ.

          Hựu tiên ư tượng tiền tụng tam lạc-xoa, cúng dường thập vạn hành liên hoa, cánh tụng nhất câu-chi, tức ư niệm tụng xứ miên mộng trung, đắc kiến A Di Đà Phật cập Bồ Tát chúng, thính thuyết pháp âm, đắc bất thoái địa Bồ Tát vị (CBETA, T20, no.1039).

          又先造十萬塔。於一一塔前。誦一萬遍。如法供養者。所求悉地皆得。捨身已。任意往生極樂世界。

          又於直向海泉水岸。聚沙造一俱胝塔。每塔前誦一洛叉。有難滅重罪應墮地獄。悉滅無餘。仍見聖者。命終生極樂國土。乃至成佛。

          又心念誦觀想。心作塔形。乃至八百遍。此人命終。生極樂國土。

          又先於像前誦三洛叉。供養十萬莖蓮華。更誦一俱胝。即於念誦處眠夢中。得見阿彌陀佛及菩薩眾。聽說法音。得不退地菩薩位。

          (Lại nữa, trước hết tạo mười vạn cái tháp, đối trước mỗi tháp, tụng một vạn lần, đúng pháp cúng dường, Tất Địa (thành tựu) mong cầu sẽ đều đạt được. Đã xả thân, sẽ tùy ý vãng sanh thế giới Cực Lạc.

          Lại đến thẳng chỗ bờ biển, suối, dòng nước, gom cát làm thành một câu-chi cái tháp, trước mỗi tháp, tụng chú một lạc-xoa lần. Hễ có tai nạn, hư hao, hoặc trọng tội đáng đọa địa ngục thảy đều diệt sạch chẳng sót, lại còn thấy bậc thánh, mạng chung sanh về cõi nước Cực Lạc, cho đến thành Phật.

          Lại nữa, trong tâm niệm tụng, quán tưởng, trong tâm tưởng tạo các hình tượng tháp cho đến tám trăm lần, người ấy mạng chung sẽ sanh về cõi nước Cực Lạc.

          Lại nữa, đối trước tượng tụng ba lạc-xoa, cúng dường mười vạn cành hoa sen, lại tụng một câu-chi, sẽ ở chỗ niệm tụng, trong khi ngủ, mộng thấy A Di Đà Phật và các vị Bồ Tát, nghe âm thanh thuyết pháp, đạt được địa vị Bồ Tát Bất Thoái).

 

Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh

(大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經)

 

          Tài kết thử ấn, tụng chân ngôn, quán niệm địa ngục nhất thiết chúng sanh, bỉ địa ngục chúng sanh giai đắc giải thoát, do thử quán hạnh, giai đắc sanh Cực Lạc thế giới (CBETA, T19, no.1005A, p.631, a12-14).

          纔結此印誦真言。觀念地獄一切眾生。彼地獄眾生皆得解脫。由此觀行。皆得生極樂世界。

          (Vừa mới kết ấn này, tụng chân ngôn, quán niệm hết thảy chúng sanh trong địa ngục, các chúng sanh trong địa ngục ấy đều được giải thoát. Do quán hạnh này, sẽ đều sanh về thế giới Cực Lạc).

 

* Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh

(妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經)

 

          Thử đại minh vương năng linh hữu tình phát Bồ Đề tâm, ngộ tối thượng pháp. Nhược hữu thọ trì thử chân ngôn giả, tư thắng thiện căn, nãi chí thành Phật, vĩnh vô thoái chuyển, A Di Đà Phật hóa thân (CBETA, T20, no.1192, p.909, a26-28).

          此大明王。能令有情發菩提心。悟最上法。若有受持此真言者。滋勝善根。乃至成佛。永無退轉。阿彌陀佛化身。

          (Đại minh vương này có thể khiến cho hữu tình phát Bồ Đề tâm, ngộ pháp tối thượng. Nếu có người thọ trì chân ngôn này, sẽ nhờ vào thiện căn thù thắng này mà cho đến khi thành Phật, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, A Di Đà Phật hóa thân).

 

* Phổ Biến Quang Minh Diễm Man Thanh Tịnh Xí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni Kinh

(普遍光明焰鬘清凈熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經)

 

          Sanh thử tối thắng xứ, thư tả, trì, độc tụng, y pháp nhi đới chi, đắc vãng An Lạc sát, liên hoa nhi hóa sanh, quyết định vô nghi hoặc.

          Dục sanh Cực Lạc quốc, trì đới thử minh vương, quyết định vô nghi hoặc (CBETA, T20, no.1153).

          生此最勝處。書寫持讀誦。依法而帶之。得往安樂剎。蓮華而化生。決定無疑惑。

          欲生極樂國。持帶此明王。決定無疑惑。

          (Sanh trong chỗ tối thắng này, biên chép, trì, đọc, tụng, theo đúng pháp mang theo, sẽ được sanh về cõi An Lạc, hóa sanh trong hoa sen, chắc chắn chẳng nghi hoặc.

          Muốn sanh về cõi Cực Lạc, trì, đeo minh vương này, chắc chắn chẳng nghi hoặc).

 

* Phật Thuyết Nhất Thiết Phật Nhiếp Tương Ứng Đại Giáo Vương Kinh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh

(佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經)

 

          Nhược trì tụng nhất câu-chi số, đương đắc cụ túc Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ Phật thân khẩu ý đẳng, lợi lạc chúng sanh. Nhất tâm chuyên chú, trì tụng bất giải, hữu sở cầu sự, tất hoạch thành tựu, kiến thọ khoái lạc. Mạng chung chi hậu, đương đắc sanh ư Cực Lạc thế giới (CBETA, T20, no.1051, p.65, c1-3).

          若持誦一俱胝數。當得具足極樂世界無量壽佛身口意等。利樂眾生。一心專註。持誦不懈。有所求事。必獲成就。見受快樂。命終之後。當得生於極樂世界。

          (Nếu trì tụng đủ số một câu-chi lần, sẽ được trọn đủ thân, khẩu, ý như Vô Lượng Thọ Phật trong thế giới Cực Lạc, lợi lạc chúng sanh. Nhất tâm chuyên chú, trì tụng chẳng lười nhác, có chuyện mong cầu gì, ắt được thành tựu, thọ hưởng vui sướng. Sau khi mạng chung, sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc).

 

Thập Nhất Diện Quán Tự Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh

(十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經)

 

          Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ tịnh tín tâm, ân trọng ức niệm, tác ý, hiện thế đắc thập chủng thắng lợi… Phục hoạch tứ chủng công đức. Nhất giả, lâm mạng chung thời đắc kiến Như Lai. Nhị giả, bất sanh ư ác thú. Tam giả, bất phi mạng chung. Tứ giả, tùng thử thế giới đắc sanh Cực Lạc quốc độ (CBETA, T20, no.1069).

          若有善男子善女人。以凈信心。殷重憶念作意。現世得十種勝利。復獲四種功德。一者臨命終時得見如來。二者不生於惡趣。三者不非命終。四者從此世界得生極樂國土。

          (Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân do tín tâm thanh tịnh, ân cần, trịnh trọng, nghĩ nhớ, suy tưởng, trong đời hiện tại sẽ được mười thứ lợi ích thù thắng… Lại đạt được bốn thứ công đức. Một là khi lâm chung được thấy Như Lai. Hai là chẳng sanh vào đường ác. Ba là chẳng chết ngang trái. Bốn là từ thế giới này được sanh vào cõi nước Cực Lạc).

 

Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỹ Kinh

(大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經)

 

          Đắc nhất thiết thiên nhân phụng trọng cúng dường, trụ thọ nhất đại kiếp, mạng chung chi hậu, vãng sanh Cực Lạc thế giới (CBETA, T20, no.1191, p.897, c15-16).

          得一切天人奉重供養。住壽一大劫。命終之後。往生極樂世界。

          (Được hết thảy trời, người tôn trọng cúng dường, sống lâu một đại kiếp. Sau khi mạng chung, vãng sanh Cực Lạc thế giới).

 

Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh

(聖救度佛母二十一種禮讚經)

 

          Kính lễ đảnh quan nguyệt tướng mẫu, quan trung hiện thắng diệu nghiêm quang, A Di Đà Phật kế trung hiện, thường phóng chúng diệu bảo quang minh (CBETA, T20, no.1108A, p.479, a17-19).

          敬禮頂冠月相母。冠中現勝妙嚴光。阿彌陀佛髻中現。常放眾妙寶光明。

          (Kính lễ đấng Phật mẫu hình tướng như mặt trăng, đầu đội mão. Từ trong mão, Ngài hiện quang minh thù thắng mầu nhiệm, trang nghiêm. A Di Đà Phật hiện ra từ búi tóc, thường phóng các thứ quang minh báu mầu nhiệm).

 

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận

(大乘集菩薩學論)

 

          Dĩ thử thiện căn nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ Như Lai tiền giả, nhược đắc văn thị Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai danh hiệu, thị nhân lâm mạng chung thời, bát đại Bồ Tát giai dĩ thần thông lai thị chánh đạo (CBETA, T32, no.1636, p.109, c29-p.110, a3).

          以此善根願生西方極樂世界無量壽如來前者。若得聞是藥師琉璃光王如來名號。是人臨命終時。八大菩薩皆以神通來示正道。

          (Do thiện căn này, nguyện sanh về trước đức Vô Lượng Thọ Như Lai trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ấy khi lâm chung, tám vị đại Bồ Tát đều dùng thần thông đến dạy chánh đạo).

A Di Đà Phật Thánh Điển chung

 

* Phụ Lục – Khai thị của Thiện Đạo đại sư

 

          1) Hết thảy phàm phu thiện ác được vãng sanh, không ai chẳng đều nhờ vào đại nguyện nghiệp lực của A Di Đà Phật làm cái duyên tăng thượng.

          2) Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, đi, đứng, ngồi, nằm, bất luận thời gian lâu hay mau, niệm niệm chẳng xả. Đấy gọi là nghiệp Chánh Định, phù hợp với nguyện của đức Phật ấy.

          3) Một là quyết định tin sâu đậm, bản thân nay đang là phàm phu sanh tử tội ác, từ bao kiếp lâu xa đến nay, thường chìm đắm, thường lưu chuyển, chẳng có duyên để xuất ly.

          Hai là quyết định tin sâu đậm, bốn mươi tám đại nguyện của A Di Đà Phật nhiếp thọ chúng sanh, chẳng ngờ vực, chẳng lo âu, nương vào nguyện lực ấy, nhất định được vãng sanh.

          4) Thâm tâm chính là tín tâm chân thật: Tin biết chính mình là phàm phu trọn đủ phiền não, thiện căn ít mỏng, trôi lăn trong ba cõi, chẳng ra khỏi căn nhà lửa. Nay tin biết thệ nguyện rộng lớn của đức Di Đà và xưng danh hiệu, tối thiểu là mười tiếng, hay một tiếng v.v… sẽ chắc chắn được vãng sanh, cho đến nhất niệm, tâm chẳng nghi hoặc. Vì thế gọi là thâm tâm.

          5) Hết thảy phàm phu chẳng cần biết là tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay mau, chỉ cần là trên là trọn một trăm năm, dưới là một ngày, bảy ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, nhất định sẽ được vãng sanh.

          6) Trong những phần trên, tuy đã nói về lợi ích của hai môn Định và Tán, nhưng xét ra bổn nguyện của Phật cốt yếu là “chúng sanh một mực chuyên xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật”.

          7) Nhất tâm tin ưa, cầu nguyện vãng sanh, trên là cho đến hết tuổi thọ, dưới là gộp trong một niệm, nương vào nguyện lực của Phật, không ai chẳng đều được vãng sanh.

          8) Nói “nam-mô” tức là Quy Mạng, cũng có nghĩa là hồi hướng phát nguyện. Nói “A Di Đà Phật” tức là nói đến sự hành trì. Do vì nghĩa này mà ắt được vãng sanh.

          9) Chỉ vì trên là trọn hết tuổi thọ, dưới là mười niệm, do nguyện lực của Phật, không ai chẳng đều vãng sanh. Vì thế, [pháp môn này] được gọi là dễ dàng.

          10) Bốn mươi tám đại nguyện, nguyện nào cũng đều nói: “Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, xưng danh hiệu của tôi, nguyện sanh vào cõi tôi, tối thiểu là mười niệm, mà nếu chẳng được sanh về, sẽ chẳng giữ lấy Chánh Giác”.

          11) Các hạnh khác tuy gọi là Thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn chẳng thể sánh bằng được!

          12) Do vậy, trong các kinh, chỗ nào cũng ca ngợi rộng rãi công đức niệm Phật. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, phần bốn mươi tám nguyện, chỉ nói rõ: Do chuyên niệm danh hiệu Di Đà mà được vãng sanh. Lại như trong kinh Di Đà: Một ngày hoặc bảy ngày chuyên niệm danh hiệu Di Đà, sẽ được vãng sanh. Lại được mười phương chư Phật nhiều như cát sông Hằng trong mười phương chứng minh sự chân xác ấy. Lại như trong phần kinh văn [phân định] Định Thiện và Tán Thiện của kinh này (Quán Kinh), chỉ nói “chuyên niệm danh hiệu bèn được vãng sanh”.

          13) Trên là cho đến hết thọ mạng, dưới là một ngày, một giờ, một niệm v.v… hoặc là từ một niệm, mười niệm, cho đến một thời, một ngày, một đời; đại ý là: Sau khi đã phát tâm, bèn thề trọn hết đời này, chẳng hề thoái chuyển, chỉ lấy [vãng sanh] Tịnh Độ làm kỳ hạn.

          14) Xưng niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh, đời này sẽ được tăng thêm tuổi thọ, chẳng mắc chín thứ nạn chết ngang trái.

          15) Chỉ có đối với chúng sanh chuyên niệm A Di Đà Phật thì tâm quang của đức Phật ấy sẽ thường chiếu đến người đó, nhiếp thủ, hộ trì chẳng bỏ, nói chung là chẳng chiếu soi, nhiếp thủ, hộ trì người tu các hạnh nghiệp khác.

          16) Nếu có chúng sanh được sanh về cõi Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật, đều là nhờ vào nghiệp lực do đại nguyện của A Di Đà Phật làm tăng thượng duyên.

          17) Hết thảy phàm phu tạo tội, chỉ hồi tâm niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ, trên là trọn hết trăm năm, dưới là cho đến bảy ngày, hoặc một ngày, mười tiếng, ba tiếng, một tiếng v.v… khi sắp mạng chung, đức Phật và thánh chúng tự đến đón tiếp, liền được vãng sanh.

          18) Cực Lạc là cõi vô vi Niết Bàn, tùy duyên tạp thiện sợ khó được sanh về! Vì thế, khiến cho đức Như Lai chọn lựa pháp yếu là dạy hành nhân chuyên niệm Di Đà càng chuyên cần hơn!

          19) Nếu muốn bỏ sự chuyên tu để làm nhiều hạnh nghiệp khác nhau, trong trăm trường hợp, hiếm có được một hai [người thành tựu], trong ngàn trường hợp, hiếm có được dăm ba người [thành tựu vãng sanh]!

          20) Hiện thời, như tôi thấy nghe, đạo tục các nơi giải hạnh bất đồng, chuyên tu và tạp tu sai khác, nhưng nếu là kẻ chuyên tâm dốc ý tu tập thì mười người cả mười được vãng sanh; kẻ tạp tu chẳng chí tâm, trong ngàn người chẳng được một người [vãng sanh]!

          21) Thân sắc của Phật Di Đà như tòa núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, chỉ có niệm Phật được quang minh của Ngài nhiếp thọ, sẽ biết bổn nguyện của Ngài mạnh mẽ nhất.

          22) Quang minh của đức Phật ấy vô lượng, chiếu mười phương cõi chẳng bị chướng ngại, chỉ thấy chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ chẳng bỏ. Vì thế, Ngài có tên là A Di Đà.

          23) Phàm phu nương theo nguyện lực của Phật, nhất định được vãng sanh.

          24) Sanh lòng tin chẳng nghi, nương theo nguyện lực của Phật, thảy đều được vãng sanh.

          25) Phật quang chiếu trọn khắp, chỉ thâu nhiếp người niệm Phật.

 

[1] Đây là bản dịch khác của bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận do ngài Chân Đế người xứ Tây Ấn Độ dịch vào đời Lương, còn đoạn trước đó trích từ bản dịch của ngài Thật Xoa Nan Đà xứ Vu Điền, dịch vào đời Đường.

[2] Ma Ha Đản Trì là phiên âm của chữ Maha Tantra. Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni, quyển một chép: “Này thiện nam tử! Có đà-la-ni tên Ma Ha Đản Trì, có đà-la-bi tên là Ma Ha Ly Bà Đế, có đà-la-ni tên là Bảo Tràng, có đà-la-ni tên là Bảo Diễm…”

[3] Minh tiên (明仙): Các vị trì chú đạt thành tựu.

[4] Lạc xoa (laksa) là một trăm ngàn. Từ ngữ này còn được phiên âm là lạc sa, lạc khất sử…

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter